opłaty skarbowe

OPŁATY SKARBOWE

Wybrane stawki opłaty skarbowej

przedmiot opłaty skarbowej

wysokość opłaty

zaświadczenia wydawane przez archiwa państwowe

26 zł

pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

17 zł

poświadczenie zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł

dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy, wypisy lub kopie

17 zł

 

Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

Opłata skarbowa pobierana w sprawach załatwianych przez Archiwum Państwowe w Olsztynie stanowi dochód Miasta Olsztyn, a nie Archiwum. Należną opłatę należy wpłacić:

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn:

   Bank Handlowy w Warszawie S.A.

   20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

   Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1,

   10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

- w gotówce, w kasach Urzędu Miasta Olsztyn:  Ratusz, plac Jana Pawła II 1  kasa nr 1, 2, 3 godz. pn. 8.00-17.30, wt. - pt. 7.30-15.30.

- ul. Knowały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji) w godz. PN. 8.00-15.30, wt. – pt. 7.30-15.00.  

 

Wybrane zwolnienia z opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
 • powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
 • o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
 • rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437).


Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej

Z opłaty skarbowej są zwolnione m.in.:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego.


Zwolnienie od opłaty skarbowej z powodu ubóstwa

Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Zwolnienie pełnomocnictwa od opłaty skarbowej

Poza wskazanymi wyżej przypadkami ogólnymi, od opłaty skarbowej są zwolnione m.in.:

 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom itd.), zstępnemu (dzieciom, wnukom itd.) lub rodzeństwu.


Zwrot opłaty skarbowej

Jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano zaświadczenia, podlega ona zwrotowi. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który należy wnieść do Prezydenta Miasta Olsztyn.

 

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:opłaty skarbowe
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Mariusz Korejewo
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2007 12:03