Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
 
z dnia 29 listopada 2005 r.
 
w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
 
(Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.)


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Tworzy się Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej "Archiwum".

§ 2. Siedzibą Archiwum jest Gorzów Wielkopolski.

§ 3. Archiwum obejmuje zasięgiem działania obszar:
  1)  w województwie lubuskim:
a)    miasto Gorzów Wielkopolski,
b)    powiaty:
–        gorzowski,
–        międzyrzecki,
–        strzelecko-drezdenecki,
c)    w powiecie słubickim gminy: Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin i Słubice,
d)    w powiecie sulęcińskim gminy: Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk i Sulęcin;
  2)  w województwie wielkopolskim:
a)    w powiecie międzychodzkim gmina Międzychód,
b)    w powiecie nowotomyskim gmina Miedzichowo.

§ 4. Archiwum jest państwową jednostką budżetową.

§ 5. Szczegółowy zakres zadań oraz organizację Archiwum określa jego statut.

§ 6. 1. Archiwum Państwowe w Szczecinie przekaże Archiwum:
  1)  materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z ewidencją na dzień ustania działalności Oddziału;
  2)  składniki majątku ruchomego użytkowanego przez Archiwum Państwowe w Szczecinie - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie ze stanem ewidencji księgowej na dzień ustania działalności Oddziału.
2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydzieli z planu finansowego Archiwum Państwowego w Szczecinie na rok 2006 środki finansowe na działalność Archiwum i ujmie je w planie finansowym Archiwum na rok 2006.
3. Z dniem utworzenia Archiwum Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zniesie oddział w Gorzowie Wielkopolskim Archiwum Państwowego w Szczecinie.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

______
1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69, Nr 64, poz. 565, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:redaktor redaktor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2007 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż