Regulamin organizacyjny

 

                                           Regulamin organizacyjny

                                 Archiwum Państwowego w Częstochowie

 

 

Na podstawie § 10 Statutu Archiwum Państwowego w Częstochowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 października 1997 roku w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Częstochowie i późniejszych zmian, ustanawia się poniższy regulamin organizacyjny:

 

 

I. Struktura organizacyjna Archiwum Państwowego w Częstochowie

 

1.       W skład Archiwum wchodzą:

 

 • Oddział gromadzenia, ewidencji, opracowania, zabezpieczania zasobu, informacji i udostępniania,

 • Oddział do spraw archiwów zakładowych i przechowalnictwa
 • Referat administracyjno – gospodarczy
 • Księgowość.

 

2.       Ponadto w Archiwum funkcjonują następujące organy doradcze i opiniodawcze:

 

 • Kolegium
 • Komisja Metodyczna wspólna z Archiwum Państwowym w Katowicach
 • Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólna z Archiwum Państwowym w Katowicach
 • Zespół Zakupu Archiwaliów

 

Kolegium i Zespół Zakupu Archiwaliów powoływane są przez Dyrektora Archiwum.

Zadania tych organów określają odpowiednie regulaminy.

 

 

II. Zadania komórek organizacyjnych

 

 

1.       Oddział gromadzenia, ewidencji, opracowania, zabezpieczania zasobu, udostępniania i informacji:

 • współpraca z Oddziałem do spraw archiwów zakładowych w zakresie prawidłowości przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych z jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne
 • przejmowanie materiałów archiwalnych
 • prawidłowe rozmieszczanie materiałów archiwalnych w magazynach
 • prowadzenie ewidencji zasobu Archiwum Państwowego; prowadzenie księgi nabytków i ubytków, kartoteki zespołów, wykazu inwentarzy, inwentarza topograficznego oraz innych pomocy ewidencyjno – informacyjnych, w tym również w formie elektronicznych baz danych
 • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego
 • przechowywanie kompletu inwentarzy archiwalnych, spisów zdawczo – odbiorczych, przewodników po zasobie archiwalnym oraz innych środków informacji
 • opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z zasadami archiwalnymi
 • współpraca z Centralnym Ośrodkiem Informacji Archiwalnej
 • zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania poprzez:
  • prowadzenie małej konserwacji materiałów archiwalnych (odkurzanie, czyszczenie, zszywanie itp.)
  • prowadzenie pomiarów temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych
  • kserowanie materiałów archiwalnych
  • mikrofilmowanie zabezpieczające

 • udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie archiwalnych pomocy ewidencyjno – informacyjnych

 • udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej
 • prowadzenie ewidencji udostępniania zasobu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wypożyczanie materiałów archiwalnych poza Archiwum w ramach wymiany międzyarchiwalnej
 • realizacja kwerend poprzez wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów  i reprodukcji oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych
 • badanie potrzeb środowiska naukowego i społeczności lokalnej
 • organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych
 • organizowanie odczytów i pogadanek o tematyce archiwalnej
 • prowadzenie wykładów i zajęć lekcyjnych dla młodzieży jako realizację systemu oświaty
 • przyjmowanie wycieczek młodzieży, studentów i innych środowisk społecznych
 • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w środkach masowego przekazu
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich i innymi stowarzyszeniami naukowymi, regionalnymi i innymi
 • prowadzenie biblioteki Archiwum
 • gromadzenie i ewidencjonowanie księgozbioru podręcznego Archiwum
 • prowadzenie praktyk archiwalnych
 • wykonywanie innych prac wynikających ze statutowych zadań Archiwum, zleconych przez Dyrektora

 • opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych
 • przygotowywanie wydawnictw: źródłowych, pomocy ewidencyjno – informacyjnych oraz publikacji z zakresu teorii i praktyki archiwalnej a także prezentujących dorobek Archiwum i archiwistów
 • organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia studentów archiwistyki oraz innymi instytucjami naukowymi i wydawniczymi

 

2.       Oddział do spraw archiwów zakładowych:

 • ustalanie i prowadzenie ewidencji państwowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją
 • inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie normatywów kancelaryjnych
 • przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich wykonania (lustracja)
 • nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej
 • wykonywanie ekspertyz archiwalnych
 • wydawanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum
 • szkolenie personelu archiwów zakładowych
 • instruktaże, konsultacje, doradztwo w zakresie spraw nadzoru archiwalnego

 

3.       Referat administracyjno – gospodarczy:

 • prowadzenie sekretariatu Archiwum
 • prowadzenie kancelarii; przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • gromadzenie przepisów prawnych
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników i związanej z tym ewidencji i dokumentacji
 • prowadzenie spraw dyscypliny pracy, ewidencji absencji pracowników, urlopów, wydawanie delegacji służbowych
 • administrowanie, gospodarowanie, bieżące utrzymywanie w odpowiednim stanie lokali biurowych i magazynów archiwalnych, ich wyposażanie i zabezpieczania (gospodarowanie kluczami Archiwum)
 • utrzymywanie czystości w budynku Archiwum
 • prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej budynku
 • prowadzenie spraw wykonawstwa i zaopatrzenia inwestycji
 • zaopatrzenie Archiwum w ruchome środki trwałe, przedmioty nietrwałe, materiały i pomoce (prowadzenie gospodarki magazynowej)
 • techniczno – administracyjna obsługa narad, konferencji, zebrań, kursów, szkoleń itp.
 • prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami
 • nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt
 • dozór budynku Archiwum i kotłowni olejowej
 • utrzymywanie w należytym stanie posesji Archiwum

 • prowadzenie kasy Archiwum

 

4.       Księgowość

 • zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi. Opracowywanie i realizacja budżetu, sporządzanie bilansów, prowadzenie księgowości budżetowej
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych składników majątkowych Archiwum z nadawaniem im bieżących numerów inwentarzowych (otabliczkowanie)
 • prowadzenie gospodarki funduszem płac i prac zleconych oraz spraw dotyczących gospodarowania etatami
 • prowadzenie rozliczeń, korespondencji z bankami: przygotowywanie i wykonywanie korespondencji, umów, zleceń
 • prowadzenie dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

III. Kierownictwo Archiwum

 

 

1.   Archiwum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

2.   Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 • ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo – badawczych
 • ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum

 • reprezentowanie Archiwum na zewnątrz

 • przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji

 • wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami

 • dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych

 • wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji

 • bezpośrednie kierowanie pracownikami naukowymi

 • czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i naukowych pracowników

 • kierowanie realizacją zadań p. poż, bhp i obronnych.

 

IV. Zakresy obowiązków pracowników w ramach zadań komórek organizacyjnych:

 

 

1.       Kierownicy komórek organizacyjnych wymienionych w pkt. I. 1. Regulaminu organizacyjnego

 

Kierownicy Oddziałów ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności podległych im komórek organizacyjnych. Kierownik Oddziału podlega bezpośrednio dyrektorowi Archiwum, przed którym ponosi odpowiedzialność za pracę powierzonej komórki organizacyjnej, w tym za prawidłową i terminową realizację zadań Oddziału.

Do zadań kierownika Oddziału należy w szczególności:

 • określenie zakresu czynności podległych pracowników i kontrolowanie ich wykonania
 • opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów i sprawozdań z działalności Oddziału, a także analiz i wniosków
 • nawiązywanie kontaktów z prasą, radiem i tv w zakresie upowszechniania dziejów regionu w formie artykułów i pogadanek w oparciu o materiały archiwalne
 • przedkładanie dyrektorowi Archiwum wniosków w sprawach zatrudnienia, zwalniania, przeszeregowania podległych pracowników, przyznawania im nagród i wyróżnień oraz stosowania wobec nich kar regulaminowych
 • dbałość o podnoszenie wiedzy i kwalifikacji swoich oraz podległych pracowników
 • nadzór nad zabezpieczaniem mienia Oddziału
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Oddziału przepisów bhp i p. poż. oraz dyscypliny pracy
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Archiwum.

2.       Pracownik służby archiwalnej (archiwista)

 • opracowywanie projektów planów i sprawozdań z pracy własnej
 • przygotowywanie planów, sprawozdań, informacji i analiz dotyczących prowadzonych zagadnień
 • opracowywanie zasobu aktowego Archiwum Państwowego, pomocy ewidencyjnych i naukowych, przeprowadzanie skontrum zasobu i innych prac związanych z zasobem
 • przeprowadzanie naukowych kwerend tematycznych
 • wykonywanie kwerend dla władz i urzędów, instytucji naukowych oraz osób prywatnych
 • udział w nadzorze nad narastającym zasobem archiwalnym
 • udział w przygotowywaniu zasobu do udostępniania
 • dbałość o odpowiedni stan fizyczny i zdrowotny akt
 • popularyzacja pracy Archiwum
 • opracowywanie konceptów korespondencji w sprawach prowadzonych osobiście i jej kolacjonowanie oraz parafowanie
 • wykonywanie innych prac zleconych przez swojego zwierzchnika.

3.       Główny księgowy

 • opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych, bilansów, planów i sprawozdań finansowych
 • gospodarowanie budżetem zgodnie z przeznaczeniem i przepisami o rachunkowości budżetowej
 • reprezentowanie Archiwum Państwowego w sprawach zobowiązań finansowych przy zawieraniu umów, zleceń itp.
 • przygotowywanie i sprawdzanie list płac pod względem formalnym i rachunkowym
 • nadzór nad spisami inwentarzy: środków podstawowych, trwałych, małowartościowych i materiałów
 • kontrola dowodów kasowych, kontrola kasy podręcznej,
 • załatwianie korespondencji działu finansowo – księgowego
 • współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych Archiwum
 • dbałość o zabezpieczanie mienia działu
 • dbałość o przestrzeganie przepisów bhp, p. poż. oraz dyscypliny pracy
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Archiwum

4.       Pomocnik archiwalny

 • pomoc przy opracowywaniu zasobu i w przeprowadzaniu jego skontrum
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z udostępnianiem materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej i poza Archiwum; przygotowywanie materiałów archiwalnych do udostępniania, realizacja zamówień, sprawdzanie jednostek inwentarzowych po udostępnieniu i ich zwrot na miejsce
 • realizacja kwerend
 • wykonywanie zabiegów w ramach małej konserwacji w celu utrzymania akt w czystości, odpowiedniej temperaturze i wilgotności
 • wykonywanie prac pomocniczych w magazynach archiwalnych
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

5.       Dozorca

 • ochrona powierzonego obiektu przed włamaniem i kradzieżą
 • utrzymywanie w czystości przylegających do obiektu chodników i ulic, zabezpieczanie ich przed gołoledzią
 • pomoc w pracach fizycznych
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

6.       Sprzątaczka

 • utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń
 • podlewanie roślin dekoracyjnych w pomieszczeniach biurowych
 • pomoc przy odkurzaniu akt według otrzymanych poleceń
 • pomoc w pracach fizycznych
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt i pomieszczenia
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

 

Ponadto wszystkich pracowników Archiwum Państwowego obowiązuje:

 • przestrzeganie dyscypliny pracy

 • przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych

 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2003 08:49