wersja do wydruku Roman Kusyk 11.01.2007 12:33

Wydawanie zaświadczeń. Opłata skarbowa.

Kiedy można żądać zaświadczenia?

Zasady wydawania zaświadczeń określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 23).

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego; zasady powyższe mają zastosowanie do wydawania równorzędnych w obrocie prawnym z zaświadczeniami uwierzytelnionych kopii, odpisów i wypisów materiałów archiwalnych

Podanie

Aby otrzymać zaświadczenie, należy wnieść podanie do właściwego organu administracji. Zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, podanie można złożyć:

 • pisemnie,
 • telegraficznie, za pomocą telefaksu lub środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą,
 • ustnie do protokołu (protokół taki powinien zostać podpisany przez wnoszącego podanie i pracownika je przyjmującego).

Kodeks postępowania administracyjnego nie dopuszcza wnoszenia podania telefonicznie.

Na żądanie wnoszącego organ administracji potwierdza wniesienie podania.

Minimalna treść podania

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby wnoszącej podanie (imię i nazwisko),
 • adres osoby wnoszącej podanie,
 • treść żądania,
 • podpis osoby wnoszącej podanie,
 • ewentualnie inne elementy wymagane przez przepisy szczególne.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, a także zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić archiwum o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Pełnomocnik
W postępowaniu administracyjnym można działać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub ustnie w  drodze oświadczenia strony wciągniętego do protokołu.
Pełnomocnictwo udzielone na piśmie powinno być podpisane przez stronę.
Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności proceduralnej dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

Opłaty pobierane przez Archiwum

Opłata za poszukiwania

W sprawach wydawania zaświadczeń oraz równorzędnych z nimi dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego (uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wypisów) Archiwum nie pobiera opłat za poszukiwania, jeśli wnioskodawca wskaże w podaniu wystawcę i przybliżony (z dokładnością do jednego roku) czas powstania szukanego dokumentu.

W przeciwnym razie wyszukanie dokumentu może zostać zakwalifikowane jako usługa płatna. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poszukiwań wynosi w tym przypadku 30 zł. Rozpoczęcie poszukiwań może być uzależnione od wpłacenia zaliczki w wysokości 60 zł, która jest rozliczana w ogólnym koszcie poszukiwań, jednakże nie jest zwracana w przypadku ich negatywnego wyniku.

Opłata skarbowa

Kiedy należy zapłacić opłatę skarbową?

Opłacie skarbowej podlega m. in.:

 • wydanie przez Archiwum zaświadczenia lub uwierzytelnionej kopii materiałów archiwalnych,
 • złożenie, w sprawach z zakresu administracji publicznej, dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.

 

Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć do niego dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginał dokumentu przelewu lub wpłaty gotówkowej). Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.

Na żądanie podmiotu, który wniósł opłatę skarbową, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie przez pracownika Archiwum adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, jej kwotę, datę złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Jak i gdzie zapłacić opłatę skarbową?

Od 1 stycznia 2007 r. zlikwidowane zostały znaki opłaty skarbowej. Obecnie można ją uiścić jedynie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, we właściwym urzędzie gminy lub na jego rachunek bankowy.

Opłata skarbowa pobierana w sprawach załatwianych przez Archiwum Państwowe w Lublinie stanowi dochód Miasta Lublin, a nie Archiwum. Należną opłatę należy wpłacić:

 • bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Lublin: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie V Oddział w Lublinie Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
 • w gotówce we wszystkich Oddziałach Banku Pekao S.A. (bez dodatkowych prowizji) oraz w punktach kasowych banku znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14 (na parterze i na II piętrze pokój 204) i przy ul. Leszczyńskiego 20.

Wybrane stawki opłaty skarbowej

 Przedmiot opłaty skarbowej

 Opłata (zł)

Zaświadczenia wydawane przez archiwa państwowe

 24,00

Poświadczenie zgodności odpisów, wypisów lub kopii (za każdą rozpoczętą stronę)

 5,00

Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy)

 17,00

Wybrane zwolnienia z opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
 • powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
 • o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
 • rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437).

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej

Z opłaty skarbowej są zwolnione m.in.:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnienie od opłaty skarbowej z powodu ubóstwa

Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zwolnienie pełnomocnictwa od opłaty skarbowej

Poza wskazanymi wyżej przypadkami ogólnymi, od opłaty skarbowej są zwolnione m.in.:

 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom itd.), zstępnemu (dzieciom, wnukom itd.) lub rodzeństwu.

Zwrot opłaty skarbowej

Jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano zaświadczenia, podlega ona zwrotowi. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który należy wnieść do Prezydenta Miasta Lublin.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 783)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1330)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń. Opłata skarbowa.
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Roman Kusyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2007 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż