Statut Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
 

Załącznik do Decyzji Nr 28 Naczelnego Dyrektora archiwów Państwowych z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy ze zmianami wprowadzonymi Decyzją Nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 września 2013 r.  oraz Decyzją nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2014 r.

 

STATUT

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W BYDGOSZCZY

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, utworzone na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 czerwca 1947 r. (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 8, poz.182, zwane dalej „Archiwum”, działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

2)     niniejszego Statutu,

3)     innych przepisów.

§ 2

1.      Siedziba Archiwum mieści się w Bydgoszczy.

2.      Zasięgiem działania Archiwum jest:

1)      na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obszar obejmujący:

a)      miasto na prawach powiatu Bydgoszcz,

b)     powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński,

2)      na terenie województwa pomorskiego obszar obejmujący miasto Chojnice oraz gminy: Brusy, Chojnice i Czersk powiatu chojnickiego;

3)      na terenie województwa wielkopolskiego obszar obejmujący gminę Trzemeszno powiatu gnieźnieńskiego.

§ 3

Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

 

§ 4

Archiwum używa pieczęci urzędowej okrągłej z Godłem Państwa pośrodku i napisem w otoku: „Archiwum Państwowe w Bydgoszczy”.

 

II

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§ 5

1.      Do zadań Archiwum należy:

1)      kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,

2)      przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,

3)      ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,

4)      udostępnianie materiałów archiwalnych,

5)      urzędowe potwierdzanie treści przechowywanych materiałów archiwalnych,

6)      prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,

7)      prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i archiwów,

8)      prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym ustawą.

2.      Oprócz działalności podstawowej Archiwum wykonuje usługi archiwalne w zakresie:

1)      prowadzenia kwerend w zasobie archiwalnym,

2)      kopiowania materiałów archiwalnych dla potrzeb, o których mowa w ust. 1 pkt 4,

3)      przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych,

4)       konserwacji materiałów archiwalnych.

3.      Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą w szczególności na:

1)      przechowywaniu dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej,

2)      wydawaniu odpisów i kopii z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej,

3)      konserwacji dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej.

 

§ 6

W szczególności do zakresu działania Archiwum należy:

1)      w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:

a)      ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są zobowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych, oraz prowadzenie ich ewidencji,

b)     inicjowanie i zatwierdzanie dla jednostek, o których mowa w lit. a – w ramach posiadanego upoważnienia – instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją w formie instrukcji kancelaryjnych i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego (składnicy akt) oraz ich zmian,

c)      inicjowanie i uzgadnianie dla jednostek, o których mowa w  lit. a jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz ich zmian,

d)     kontrola archiwów zakładowych, składnic akt, jednostek z powierzonym zasobem archiwalnym oraz innych miejsc przechowywania materiałów archiwalnych stanowiących państwowy zasób archiwalny, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji,

e)      nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, wykonywanie ekspertyz archiwalnych oraz wydawanie jednorazowych zgód na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej,

f)       nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum,

g)      współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,

h)      prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2)      w zakresie przejmowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:

a)      przejmowanie materiałów archiwalnych wraz ze sporządzoną do nich ewidencją,

b)     rozmieszczanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania,

c)      profilaktyka konserwatorska i konserwacja właściwa materiałów archiwalnych,

d)     prowadzenie kopiowania zabezpieczającego materiałów archiwalnych, w tym ich mikrofilmowania,

e)      ochrona i zabezpieczenie zasobu archiwalnego,

3)      w zakresie ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych:

a)      prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,

b)     opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi,

c)      opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy archiwalnych wyższego rzędu,

4)      w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych:

a)      udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej,

b)     udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych,

c)      wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych w ramach wymiany międzyarchiwalnej,

5)      w zakresie urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych – wydawanie ich uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów oraz reprodukcji, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,

6)      w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:

a)      prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz udział w komisjach i zespołach powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także udział w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przezeń w tym zakresie,

b)     opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych,

c)      organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,

d)     współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z innymi instytucjami naukowymi i wydawniczymi,

e)      przygotowywanie do druku wydawnictw źródłowych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz publikacji z zakresu teorii i praktyki archiwalnej,

7)      w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej:

a)      przygotowywanie informatorów o materiałach archiwalnych i Archiwum,

b)     współpraca z placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,

c)      organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych oraz współudział w ich przygotowaniu,

d)     organizowanie oraz prowadzenie wykładów i odczytów o tematyce historyczno-archiwalnej dla zainteresowanych środowisk,

e)      prowadzenie wykładów i zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej oraz studentów,

f)       przyjmowanie wycieczek młodzieży szkolnej, studentów oraz przedstawicieli innych środowisk społecznych,

g)      upowszechnianie wiedzy o Archiwum i jego zasobie w środkach masowego przekazu oraz w sieciach informatycznych dostępnych publicznie,

h)      współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi oraz regionalnymi,

i)        wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o zawartości zasobu Archiwum, w szczególności w ramach kwerend tematycznych,

8)      w zakresie spraw dotyczących dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:

a)      współpraca z archiwum państwowym realizującym zadania określone w art. 51 u ust. 3 ustawy oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,

b)     zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,

c)      prowadzenie ewidencji dokumentacji zlikwidowanych pracodawców, przejętej przez Archiwum od likwidowanych pracodawców i przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przechowawców akt osobowych,

d)     udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej uprawnionym osobom fizycznym oraz jej udostępnianie i wypożyczanie uprawnionym podmiotom.

 

§ 7

1.      Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów administracji rządowej oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.

2.      Do zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne zaliczane do niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz nabywane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, a także nabyte w innej drodze.

 

§ 8

1.      Realizując zadania statutowe Archiwum współpracuje z organami oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych na obszarze jego działania.

2.      Archiwum współpracuje z innymi archiwami mającymi siedzibę na obszarze jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny.

 

III

STRUKTURA

§ 9

1.      W skład Archiwum wchodzą:

1)      Oddział I – Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych.

2)      Oddział II – Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych.

W skład Oddziału II wchodzi Pracownia Naukowa.

3)      Oddział III – Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,

4)      Dział Administracyjno-Gospodarczy,

5)      Dział Finansowo-Księgowy,

6)      Samodzielne stanowisko ds. ewidencji i popularyzacji zasobu,

7)      Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji i ochrony informacji

2.      W skład Archiwum wchodzi również oddział zamiejscowy w Inowrocławiu, noszący nazwę: „Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu”.

§ 10

1.      Dyrektor Archiwum określa w regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i organizację komórek organizacyjnych oraz zadania wykonywane na samodzielnych stanowiskach, wymienionych w § 9, a także tryb realizacji powierzonych zadań.

2.      W razie uzasadnionej potrzeby Dyrektor Archiwum może w ramach oddziałów tworzyć lub likwidować sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.

3.      W przypadkach uzasadnionych potrzebami Archiwum Dyrektor Archiwum może zatrudnić Zastępcę Dyrektora Archiwum.

§ 11

Schemat organizacyjny Archiwum stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

 

IV

KIEROWNICTWO ARCHIWUM, PRACOWNICY

 

§ 12

1.      Archiwum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

2.      Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

 

§ 13

1.      Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.

2.      Do zakresu działania Dyrektora Archiwum należy w szczególności:

1)      ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,

2)      ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,

3)      reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,

4)      przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych, oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

5)      dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,

6)      wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w sprawach wynikających z odrębnych przepisów,

7)      wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz wprowadzanie na ich podstawie regulaminów i instrukcji,

8)      wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505),

9)      tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych i zdobywaniu stopni naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

10)  kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów,

11)  kierowanie realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania krysowego,

12)  odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych informacji niejawnych.

§ 14

Dyrektor Archiwum współdziała, odpowiednio, z organizacjami związkowymi działającymi w Archiwum w zakresie określonym odrębnymi przepisami lub przedstawicielem pracowników przy ustalaniu regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 15

Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:

1)      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), w obowiązującym zakresie,

2)      ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

§ 16

1.      Kierownicy komórek organizacyjnych wymienionych w § 9 ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności podległych im komórek i są odpowiedzialni przed Dyrektorem Archiwum za prawidłową i terminową realizację zadań.

2.      Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9, dokonują opisu podległych im stanowisk pracy oraz przydzielają podległym pracownikom zadania wynikające z opisu stanowiska oraz planu pracy komórek organizacyjnych bądź potrzeb bieżących Archiwum, a także kontrolują ich wykonanie.

3.      Zakresy czynności kierowników oddziałów oraz pracowników zatrudnianych na samodzielnych stanowiskach ustala Dyrektor Archiwum.

V

ORGANY DORADCZE I OPINIODAWCZE

§ 17

1.      W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:

1)      Kolegium,

2)      Komisja Metodyczna,

3)      Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,

4)      Zespół Zakupu Archiwaliów.

2.      Dyrektor Archiwum może powołać inne komisje i zespoły do rozpatrywania określonych spraw oraz komisje przewidziane odrębnymi przepisami.

3.      Dyrektor Archiwum powołuje organ wymieniony  w ust. 1 pkt 1, określa jego zakres działania i skład osobowy, powołuje i określa skład osobowy organów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4.

 

VI

MIENIE I FINANSE ARCHIWUM

 

§ 18

Archiwum jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

§ 19

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

§ 20

1.      Do podejmowania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy w zakresie wyraźnie określonym w pełnomocnictwie.

2.      Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Archiwum upoważniony jest Dyrektor Archiwum i główny księgowy oraz ustanowieni przez nich pełnomocnicy, działający wyłącznie w zakresie wyraźnie określonego pełnomocnictwa.

VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 21

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Błażejewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2004 19:27