Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43 60-967 Poznań
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 144.000 euro Dostawa i montaż urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Termin wykonania umowy: do 45 od zawarcia umowy
 
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Poznań, ul. por. J. Lewandowskiej 41/43 pok. Nr 7 (sekretariat) lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia. Wadium: 4.500 złotych Otwarcie ofert nastąpi 31 sierpnia 2018 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 09:15
 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 (sekretariat), do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 09:00. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.
 
Kryterium oceny ofert: Cena - 60 % Gwarancja i rękojmia na skaner (wydłużenie) – 10% Gwarancja i rękojmia na komputer biurowy (wydłużenie) – 10% Termin wykonania (skrócenie) - 20%
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 606216-N-2018 w dniu 20.08.2018 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż urządzenia do dogitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Henryk Krystek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.08.2018
Data publikacji:20.08.2018 13:31