wersja do wydruku Artur Nogaj 05.06.2018 13:55

Zakup skanerów na potrzeby EZD PUW

                          ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro.

 

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

                 Archiwum Państwowe w Toruniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty na zakup oraz dostawę 3 skanerów "HP ScanJet Enterprise FLOW 7500" lub innych o parametrach nie gorszych niż wymieniony model.

W załączeniu przesyłamy: formularz ofertowy, umowę.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 12 czerwca 2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 3 skanerów "HP ScanJet Enterprise FLOW 7500,
 2. Podane elementy podajemy jako przykładowe. Zaproponowane przez państwa urządzenia mogą odbiegać od propozycji z zastrzeżeniem, że nie mogą mieć niższych parametrów pracy oraz muszą bezproblemowa współpracować z oprogramowaniem EZD Skan Plus oraz EZD PUW.
 3. Urządzenia mają być fabrycznie nowe i sprawne.
 4. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Rozliczenie za wykonywanie usługi: Zamawiający uiści należność przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 
 2. Kryterium wyboru oferty:
 • cena brutto  – 100%

  Sposób przyznawania punktów:

 

                            cena najniższa

                   ------------------------------------------------           x 100

                                    cena oferty ocenianej

 

Oferta, która uzyska najwięcej punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 

 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym koszty dostarczenia komputerów do budynku Archiwum Państwowego oraz wszystkie inne koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia).
 2. Postać oferty – formularz ofertowy

Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej i napisana pismem czytelnym na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

 1. Złożona przez Wykonawcę oferta będzie ważna przez okres 7 dni od terminu składania  ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
 3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Spóźnione oferty mogą zostać odrzucone i niedopuszczone do oceny.
 5. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ofertę w określonym terminie.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferta może być złożona osobiście w siedzibie Archiwum Państwowego, kancelaria, Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń, wysłana drogą pocztową lub                  e-mailową: archiwum@torun.ap.gov.pl do dnia 12 czerwca 2018 r.
 7. Sprzęt musi być dostarczony do siedziby Archiwum wraz z fakturą do dnia 28 czerwca 2018r.

 

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

Artur Nogaj tel. 56/ 622 47 54 wew. 22 (anogaj@torun.ap.gov.pl)

 

Ad.1 - Na prośbę oferentów wydłużony został czas na dostareczenie sprzętu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zakup skanerów na potrzeby EZD PUW
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Artur Nogaj
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2018 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż