wersja do wydruku Beata Białek 27.11.2017 09:15

Nabór na stanowisko: referent do spraw archiwalno - kancelaryjnych

Archiwum Państwowe w Kielcach

 

Ogłoszenie o naborze nr 18529 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Dyrektor poszukuje kandydatów \ kandydatek na stanowisko:

 

referent do spraw: kancelaryjno-archiwalnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kielce

 

ADRES URZĘDU: Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. J.Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa wykonywana 8 godzin dziennie w siedzibie urzędu, związana z obsługą klienta zewnętrznego (częste kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe). Praca z materiałami archiwalnymi (kontakt z kurzem archiwalnym, czynnikiem alergennym, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt), wymagająca wysiłku fizycznego w związku ze zdejmowaniem i umieszczaniem akt na regałach o wysokości do 2 metrów oraz z przenoszeniem akt.

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony jest w podjazd, windy oraz odpowiednio dostosowane pomieszczenia sanitarne.

Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu.

Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt biurowy, w tym w monitor ekranowy. Oświetlenie na stanowisku pracy jest naturalne i sztuczne.

 

ZAKRES ZADAŃ

obsługa archiwum zakładowego oraz składu chronologicznego i elektronicznego

rejestracja korespondencji wpływającej i wychodzącej z urzędu z wykorzystaniem systemu elektronicznego

zarządzania dokumentacją (EZD) oraz przekazywanie zarejestrowanych spraw do dekretacji i realizacji

obsługa elektronicznych kanałów komunikacyjnych (e-mail, e-PUAP)

przygotowanie i wysyłka korespondencji tradycyjnej z wykorzystaniem elektronicznego zarządzania dokumentacją systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)

uwierzytelnianie kopii, odpisów, reprodukcji materiałów archiwalnych

obsługa klientów urzędu w zakresie udzielania informacji, m.in. o postępie zleconych przez nich spraw

dbanie o bieżące potrzeby materiałowe - kancelaryjne urzędu

wspomaganie merytorycznych oddziałów urzędu w realizowanych przez nie zadaniach

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze archiwistyki lub obsługi kancelarii / punktu kancelaryjnego / sekretariatu

znajomość przepisów kancelaryjnych, w tym systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz obsługi i funkcjonowania archiwum zakładowego

znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

bardzo dobra umiejętność obsługi sprzętu biurowego (komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka)

komunikatywność i orientacja na klienta

terminowość

wysoka kultura osobista, cierpliwość, opanowanie

umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe w zakresie archiwistyki lub studia podyplomowe z archiwistyki lub zarządzania dokumentacją lub ukończone kursy kancelaryjne, archiwalne

doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w pracy biurowej – administracji

znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz aktów wykonawczych do niej

umiejętność pracy w zespole

umiejętność organizacji pracy własnej

odpowiedzialność i systematyczność

sumienność i rzetelność

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 07 grudnia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. J. Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce

Opatrzone datą i podpisane: list motywacyjny, CV/życiorys, kopie wszystkich dokumentów i wymagane oświadczenia należy złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko referenta ds. kancelaryjno-archiwalnych"

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Załączone kopie dokumentów powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać wymagane wykształcenie oraz rodzaj i długość doświadczenia zawodowego.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 53 13.

 

Nabór zakończony wyborem kandydata:

JUSTYNA KUPIS, KOŃSKIE

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko: referent do spraw archiwalno - kancelaryjnych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Beata Białek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.11.2017
Data publikacji:27.11.2017 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż