Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko

Archiwista

w Archiwum Państwowym w Szczecinie Oddział III do spraw kształtowania narastającego zasobu archiwalnego  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Liczba i wymiar etatu: 1 etat

Zatrudnienie od dnia 02.11.2017 r.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

– kontrola prawidłowego postępowania z dokumentacją - kontrola archiwów zakładowych
   w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pod względem
   prawidłowego narastania,  gromadzenia, opracowywania i przekazywania materiałów
   archiwalnych do archiwum państwowego;

- ocena - ekspertyzy archiwalne - przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych związanych
  z wartościowaniem i oceną dokumentacji w państwowych i samorządowych jednostkach
  organizacyjnych;

- opiniowanie pod względem merytorycznym - projektów przepisów kancelaryjno -   
   archiwalnych regulujących postępowanie z dokumentacją;

- opiniowanie pod względem merytorycznym i  formalnym, wniosków na brakowanie
  dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych  jednostkach
  organizacyjnych;

- przeprowadzanie z państwowymi i  niepaństwowymi jednostkami konsultacji z zakresu
  prawa archiwalnego;

- szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie posługiwania się przepisami
  kancelaryjno-archiwalnymi.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

Niezbędne: wykształcenie średnie

Wymagania dodatkowe:

– wykształcenie wyższe historyczne ze specjalizacją archiwalną lub studia podyplomowe –
    kierunek archiwistyka,

- kurs kancelaryjno-archiwalny;

– biegła umiejętność obsługi komputera;

- prawo jazdy kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

– życiorys/CV i list motywacyjny; 

– kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego
   posiadanie polskiego obywatelstwa;

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
   naboru;

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
   przestępstwo skarbowe;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 16.10.2017 r.

Dokumenty należy składać na adres: Archiwum Państwowe w Szczecinie, ul. Św. Wojciecha 13,     70-410 Szczecin (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

Oferty pracy, na które nie będzie odpowiedzi ze strony archiwum, należy potraktować jako odrzucone. Zostaną one zniszczone komisyjnie po upływie trzech miesięcy od daty złożenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu AP w Szczecinie (91) 433-67-70.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór kandydatów na stanowisko: archiwista
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jarosław Wiżynis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2017 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż