wersja do wydruku Artur Nogaj 06.09.2017 13:50

Dostawa łączy telekomunikacyjnych niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do materiałów archiwalnych w ramach portalu genealogiawarchiwach.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do materiałów archiwalnych w ramach portalu genealogiawarchiwach.pl Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia przez okres 36 m-cy:

 1. Dostawa trzech łączy symetrycznych światłowodowych o przepustowości min. 500Mbps każde pomiędzy następującymi lokalizacjami Archiwum Państwowego w Toruniu oraz Archiwum Państwowego w Bydgoszczy:
 • AP Toruń, Plac Rapackiego 4
 • AP Bydgoszcz, ul. Wiślana 27
 • AP Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65

mających tworzyć sieć WAN w architekturze punkt wielopunkt, w której każda lokalizacja ma możliwość komunikacji bezpośredniej z pozostałymi wymienionymi lokalizacjami.

 1. Łącza powinny być zakończone w pomieszczeniach przeznaczonych do utrzymywania zasobów informatycznych archiwów Data Center interfejsem Ethernet min. 500Mbps w każdej w/w lokalizacji.
 2. Ze względu na zakładane parametry budowanego systemu informatycznego Zamawiający zakłada dopuszczalne opóźnienie budowanej sieci WAN na poziomie maksymalnie 10ms pomiędzy lokalizacjami.
 3. Łącza powinny tworzyć wydzieloną i separowaną strukturę bez dostępu do innych sieci, w tym sieci Internet.
 4. Zamawiający zakłada utworzenie własnej adresacji IP w sieci WAN.
 5. Zamawiający posiada własne urządzenia klasy UTM, w oparciu o które zapewni routing i bezpieczeństwo transmisji pomiędzy lokalizacjami.

 

 1. Dostawa dwóch symetrycznych łączy dostępowych do Internetu o przepustowości min. 50 Mbps każde,  doprowadzonych do lokalizacji AP Bydgoszcz ul. Dworcowa 65 oraz AP Toruń Plac Rapackiego 4.
 1. Wraz z dostawą łączy internetowych Wykonawca powinien umożliwić korzystanie z min. 8 adresów IP ver. 4 publicznych w każdej lokalizacji, w której przewidziany jest dostęp do sieci Internet w celu publikacji zasobów  archiwum w sieci Internet.
 2. Wykonawca powinien na własnym serwerze DNS utrzymywać domenę Archiwum przeznaczoną do publikacji zasobów archiwalnych oraz domenę odwrotną dla przyznanych adresów IP przez cały czas trwania projektu, tj. 36 miesięcy. Wykonawca umożliwi aktualizację domeny dowolną ilość razy, w czasie maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia takiej potrzeby w dni robocze.

 

 1. SLA
 1. Zamawiający wymaga, by usługa SLA świadczona była w sposób ciągły tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy zachowaniu stałych parametrów technicznych.
 2. Prace konserwacyjne prowadzone przez Wykonawcę mogą odbywać się w godzinach 24:00 – 4:00, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. Wykonawca o chęci prowadzenia prac musi zawiadomić Zamawiającego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.
 3. Zamawiający określa wymaganą sumaryczną miesięczną dostępność usługi SLA na poziomie 99,5%, bez wliczania planowanych prac konserwacyjnych Wykonawcy. Jako dostępność usługi rozumie się niezakłóconą możliwość obustronnej komunikacji za pomocą łącza z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych.
 4. Usunięcie awarii łączy WAN w dni robocze nie powinno być dłuższe niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
 5. Awaria łączy sieci WAN w dni wolne powinna być usunięta pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym – punkt 3.4.
 6. Zamawiający wymaga, aby opóźnienie pomiędzy lokalizacjami sieci WAN nie było większe niż 10 ms.
 7. Opóźnienie większe niż 10 ms będzie uważane za błąd w działaniu łącza WAN i jako takie powinno być naprawione w czasie nie dłuższym niż 24 h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
 8.  Usunięcie awarii łączy internetowych w dni robocze nie powinno być dłuższe niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
 9. Awaria łączy internetowych w dni wolne powinna być usunięta pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym – punkt 3.8

 

 1. Harmonogram wdrażania usług
 1. W przypadku podpisywania umowy z innym niż dotychczasowy usłogodawca podmiotem poszczególne łącza muszą być uruchomione w taki sposób, by umożliwiały przetestowanie pełnej docelowej funkcjonalności budowanej sieci w nieprzekraczalnych terminach liczonych od dnia zawarcia Umowy, tj. :

•   Łącza WAN – 500 Mbps między 3 lokalizacjami do 14 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku wystąpienia okresu przejściowego opisanego w pkt. 4.2 okres ten zwiększa się do 14 dni od dnia zawarcia umowy,

•   Łącza internetowe – 50 Mbps do 14 dni od dnia zawarcia umowy

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia łączy WAN w momencie instalacji o mniejszej przepustowości i innej niż wymagana technologia, wówczas uruchomienie łączy WAN o właściwych parametrach winno nastąpić w terminie maksymalnie 14 dni od dnia  zawarcia Umowy.
 2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru dokumentację powykonawczą zawierającą:

•   schemat rozwiązania technicznego przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem parametrów łączy,

•   opis  rozwiązania  całości  połączeń,  w  tym  min.  informacje  na  temat  rodzaju wykorzystanej technologii połączeń.

 

 1. Wymagania dotyczące instalacji
 1. Wszelkie zgody dotyczące prowadzenia ewentualnych przebiegów kablowych w miejscach nie będących własnością Zamawiającego muszą być uzyskane przez Wykonawcę oraz uwzględnione w zaoferowanej cenie.
 2. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę sieci do odbioru końcowego Zamawiający przeprowadzi testy zainstalowanych łączy.
 3. Okres, przez jaki Zamawiający może testować łącza wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę sieci do odbioru końcowego. W okresie testowania łączy Wykonawcy nie jest należne żadne wynagrodzenie z tytułu ich udostępnienia Zamawiającemu.
 4. Po przeprowadzeniu i zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

 

 1. Zasady świadczenia serwisu
 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczenie usługi serwisu przez cały okres trwania umowy, obejmującego usuwanie awarii łączy światłowodowych rozumianego jako:

•   rejestracja zgłoszenia awarii;

•   wstępna diagnoza przyczyny awarii polegająca na pomocy przy identyfikacji problemu;

•   przedstawienie Zamawiającemu proponowanego sposobu usunięcia awarii  i odniesienie się do uwag Zamawiającego w sprawie realizacji;

•   doprowadzenie do prawidłowego oraz sprawnego (tj. usunięcie awarii) funkcjonowania dostarczonej usługi lub zastosowanie tymczasowego obejścia.

 1. Dostarczenie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii raportu obejmującego opis przyczyny  awarii  dla dostarczonych łączy, sposób jej usunięcia oraz ewentualne zalecenia eksploatacyjne na przyszłość. Porady i konsultacje telefoniczne  rozumiane są jako pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu administracji dostarczoną usługą.
 2. Prace realizowane przez Wykonawcę w miejscu awarii w siedzibach Zamawiającego, mogą być prowadzone jedynie w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
 3. Zgłoszenia serwisowe do Wykonawcy dokonywane będą w języku polskim.
 4. Rejestracji zgłoszenia Zamawiający może dokonać telefonicznie, faksem lub e-mailem.
 5. Zgłoszenia będą przyjmowane w trybie 24/7/365. Zgłoszenia telefoniczne wymagają ich potwierdzenia mailem z podaniem czasu zgłoszenia telefonicznego i numeru zgłoszenia lub nazwiska osoby odbierającej zgłoszenie telefoniczne po stronie Wykonawcy. Czas zgłoszenia biegnie od terminu przekazania zgłoszenia zgodnie z warunkami SLA.
 6. Procedura usunięcia awarii łączy - Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do stosowania następującej procedury w przypadku zgłoszenia awarii przez Zamawiającego:
 • Zgłoszenie. 

Zamawiający po stwierdzeniu awarii łącza lub łączy dokonuje zgłoszenia.

 • Rejestracja zgłoszenia.

Po otrzymaniu przez Wykonawcę zgłoszenia, Wykonawca potwierdza rejestrację  zgłoszenia, podając Zamawiającemu nazwisko osoby przyjmującej, zgłoszenie oraz godzinę rejestracji zgłoszenia. To potwierdzenie określa czas reakcji serwisu.

 • Naprawa.

Wykonawca realizuje obsługę zgłoszenia. Usunięcie awarii może być zrealizowane poprzez:

 • Wykonywanie zaleceń przedstawiciela Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po uprzednim ich uzgodnieniu.
 • Zastosowanie obejścia uzgodnionego z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.
 • interwencję przedstawiciela Wykonawcy na miejscu awarii.
 • Raport z realizacji. 

Po zakończeniu naprawy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu na piśmie  protokół z naprawy, uwzględniający sposób usunięcia awarii.

7.Cena świadczenia usługi

7.1. Cena to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U poz. 915).

7.2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym stawki podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty brutto jest ceną netto powiększoną o należny podatek VAT. Cena oferty netto jest wynikiem sumy cen wszystkich pozycji robót netto.

7.3. Cena oferty musi obejmować wszelkie składniki kosztowe niezbędne do zrealizowania usługi.

            7.4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy).

7.5. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała.

7.6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania usługi zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7.7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji dostawy i konfiguracji łączy określonych w pkt I.1 i I.2 wynosi maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy i zgodnie z harmonogramem przedstawionym w punkcie I.4 zakończony zostanie podpisaniem protokołu końcowego odbioru.
 2. Termin realizacji i utrzymania przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy i konfiguracji łączy.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką firmową i własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej.

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

 

 1. Forma, termin i miejsce składania ofert

1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2017 r. o godzinie 12.00 – dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście.

3. Oferty niespełniające wymogów formalnych, określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

4. Złożona przez Wykonawcę oferta będzie ważna przez okres 30 dni od terminu składania  ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Spóźnione oferty mogą zostać odrzucone i niedopuszczone do oceny.

8. Miejsce złożenia oferty: Oferta może być złożona osobiście w siedzibie Archiwum Państwowego, kancelaria, Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń, wysłana drogą pocztową lub e-mailową: archiwum@torun.ap.gov.pl

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest : Sławomir Pułkownik (spulkownik@torun.ap.gov.pl) i Bolesław Rassalski (b.ras@archiwum.home.pl)

 

Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od prowadzonego postępowania. Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa łączy telekomunikacyjnych niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do materiałów archiwalnych w ramach portalu genealogiawarchiwach.pl
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Artur Nogaj
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2017 13:50