Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania DAG.26.7.2017

Odpowiedzi na pytania postawione do postępowania DAG.26.7.2017

 

 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu jako Zamawiający w oparciu o art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych ogłosiło w BIP AP Wrocław 30.03.2017 r. zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego. Dialog techniczny, przeprowadzony w kwietniu, był otwarty i każda firma, która wyraziła chęć uczestnictwa w nim, została dopuszczona. Opierając się na uzyskanych informacjach, Archiwum Państwowe we Wrocławiu dokonało wyboru technologii spełniającej wymagania i możliwości finansowe Zamawiającego dla realizacji planowanych działań. Rezultatem są konkretne zapisy zawarte w SIWZ. Informacja o przeprowadzenia dialogu technicznego zawarta jest w ogłoszeniu nr 548997-N-2017 z dnia 2017.07.11 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych punkt II. 1.

 

W ramach toczonego postępowania Zamawiający otrzymał następujące zapytania do SIWZ:

 

Dotyczy pkt 2.2 i 2.7 oraz pkt 5 i pkt 9

W pkt 5 w pozycji Wspierane dyski jest wymaganie 10) macierz wyposażona w 13 dysków SAS 10 krpm o pojemności 900 GB 2,5” każdy, a w pkt 9 są minimalne wymagania techniczne dla dysków typy SAS, dla których w pkt 2.7 określono również wymaganą ilość 13 szt. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu chodzi w tym przypadku o te same dyski (dostarcza się łącznie 13 szt. dysków zainstalowanych w macierzy), czy Zamawiający zamierza zakupić macierz z 13 dyskami, a dodatkowo 13 szt. takich samych dysków jak zainstalowane w macierzy (w tym przypadku prosimy też o wyjaśnienie, czy mają one być zainstalowane w dostarczanej macierzy co wiąże się z koniecznością zapewnienia dodatkowej półki dyskowej).

Odpowiedź:

Zamawiający wyszczególnił dokładnie w Załączniku nr 1 Specyfikacja Techniczna

w punkcie 2. Założenia rodzaj i ilości zamawianego sprzętu. Kolejne punkty specyfikacji opisują wymagania techniczne dla zamawianego sprzętu, gdzie opis w punkcie 5 poz. 10 i punkcie 9 dotyczy tych samych dysków. W związku z powyższym zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

 

Dotyczy pkt 4 - Parametr Obudowa

Czy serwer ma być wyposażony w ramię porządkujące ułożenie przewodów w szafie rack, czy ma jedynie posiadać możliwość instalacji takiego ramienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – z możliwością instalacji takiego ramienia

 

Dotyczy pkt 4 - Parametr Płyta Główna

Zamawiający wymaga minimum 4 złącza PCI Express generacji 3 low profile, co wskazuje jednocześnie na wytypowanie konkretnego serwera (np. firmy Fujitsu). Producenci serwerów zapewniają karty rozszerzeń PCI Express (lub w innych standardach) kompatybilne ze swoimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi obudowy i płyty głównej. Mogą to być karty pełnej wysokości (ang. Full Height, FH), połówkowej wysokości (ang. Half Height, HH) lub nisko-profilowe (ang. Low Profile), a różnica między nimi jest taka, że mają one klamry (ang. bracket) różnej długości, które pasują do obudowy serwera (posiada ona otwory o danej długości). Narzucenie wymagania w tym zakresie eliminuje automatycznie niektórych największych światowych producentów serwerów, a jednocześnie nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia (nawet jeżeli Zamawiający posiada już jakieś karty rozszerzeń PCIe Low Profile, to przede wszystkim musi zadbać o to, czy są one kompatybilne w pełni z możliwym do zaoferowania serwerem, a nie tylko wymiarem zewnętrznej klamry). Wymagania funkcjonalne przedstawione dalej w specyfikacji dotyczące kart rozszerzeń będą spełnione bez narzucania wysokości tych kart. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie słów „low profile” z tego wymagania, lub wyrażenie zgody na zaoferowanie złącz PCI Express pełnej wysokości jako rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisie low profile, co zgodnie z treścią zapytania jest spełniane przez więcej niż jednego producenta serwerów i zapewnia możliwość zaoferowania różnych modeli a nie konkretnego modelu.

 

Dotyczy pkt 4 - Parametr Procesory

Zamawiający wymaga dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory. Wyniki testów SPECint_rate2006 na ogół publikowane są stronie internetowej organizacji SPEC pod adresem www.spec.org i pokazywane tam rezultaty są w pełni wiarygodne i powszechnie uznawane. Oczywiście są przypadki, że firma może wykonać testy SPEC samodzielnie i nie publikować ich na stronach SPEC, ale najczęściej są to wyniki nie do końca wiarygodne, lub coś ukrywające. Poza tym nie rozumiemy, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pełny protokół testów SPEC” tak, jakby podlegał on jakiejś ocenie, ale Zamawiający nie podał kryteriów takiej oceny. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie całego akapitu „- Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera;” z tego wymagania, lub wyrażenie zgody na dołączenie do oferty wydruku wyniku testu SPECint_rate2006 opublikowanego na stronie www.spec.org bez konieczności załączania protokołu tego testu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisie zawartym w SIWZ. W celu zapewnienia jakości dostarczanego sprzętu liczący się producent (nie tylko serwerów) dba o to, aby produkty posiadały takie testy z wyszczególnieniem modelu, które udostępniają dla swoich partnerów.

 

Dotyczy pkt 4 - Parametr Obudowa

Zamawiający wymaga aby karta LAN umożliwiała wymianę interfejsów (domyślnie: 2x 10Gb/s Base-T – RJ45) na interfejsy 2x10Gbit SFP+ i 4x1Gbit bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express. Takie rozwiązania są oferowane jedynie przez 2 firmy, a jednocześnie wcale nie oznacza to, że są to rozwiązania bardziej ekonomiczne (tańsze) od równoważnych opartych na kartach w slotach PCI Express. W przypadku zapewnienia w serwerze większej niż wymagana ilości złącz PCIe takie wymaganie wydaje się szczególnie ograniczające konkurencyjność ofert. Innym problemem może być sposób potraktowania serwera posiadającego już wbudowane na płycie głównej 4 interfejsy 1 GbE. Interfejsy te są dostępne, nie zajmują slotów PCIe, a ich jedyną „wadą” jest to ,że nie mają formy wymiennego modułu. W związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwera posiadającego wbudowane na płycie głównej interfejsy 4x1 GbE oraz możliwość zainstalowania w slocie PCI Express karty LAN z interfejsami 2x10Gbit SFP+ bez zajmowania jednego z czterech slotów PCIe wymienionych w tabeli w pozycji Parametr – Płyta Główna jako rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisie SIWZ, co zgodnie z treścią zapytania jest spełniane przez więcej niż jednego producenta serwerów i zapewnia możliwość zaoferowania różnych modeli a nie konkretnego modelu.

 

Dotyczy pkt 4 - Parametr Dodatkowe oprogramowanie

Zamawiający wymaga dostarczenia VMW Essentials Plus Kit w/o SP-1yr. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli VMware vSphere Essentials Plus Kit (dla 6 procesorów) z jedno-rocznym wsparciem technicznym, a jeżeli nie, to prosimy o szersze objaśnienie tego wymagania.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ programu VMware vSphere Essentials Plus Kit z rocznym wsparciem technicznym.

 

Dotyczy pkt 10 - Parametr Liczba x napięcie x wartość znamionowa

Zamawiający wymaga aby ten parametr wynosił 6x12x9. Prosimy o szersze objaśnienie tego wymagania (liczba czego?, napięcie jakie?, wartość znamionowa czego?).

Odpowiedź:

Parametr 6x12x9 mówi o liczbie baterii x napięcie na baterii x wartość znamionowa na baterii, co jest stosowane w kartach katalogowych różnych producentów.

 

Odnośnie uwag dotyczących strony formalnej, Zamawiający informuje:

1. Zamawiający wymaga by oświadczenie dot. grupy kapitałowej było złożone wraz z ofertą zgodnie z art.  26 ust. 2d PZP, który w obecnym kształcie przepisów jest uchylony a informację o grupie kapitałowej składa się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 24 pkt. 11

Odpowiedź: uznając zarzut za zasadny, Zamawiający cofa druk oświadczenia z art. 26 ust. 2d oraz zapisy w SIWZ dotyczące art. 26 ust. 2d ustawy p.z.p. (strony SIWZ 5 i 11).

2. Zamawiający wymaga terminu związania ofertą 45 dni, który to termin nie funkcjonuje w ustawie PZP. Terminy związania ofertą określa art. 85 ust. 1 PZP.

Odpowiedź: uznając zarzut za zasadny, Zamawiający określa termin związania ofertą na 30 dni.

3. Art. 24 ust 2, na który w SIWZ powołuje się Zamawiający został uchylony w całości;

Odpowiedź: uznając zarzut za zasadny, Zamawiający skreśla w SIWZ (strona 5 SIWZ oraz w załączniku nr 5 zapisy dotyczące art. 24 ust. 2.

4. W dokumentacji brak jest ogłoszenia o zamówieniu;

Odpowiedź: zarzut nie jest zasadny. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017.07.11 r. nr 548997-N-2017, gdzie punkt 1.4) Komunikacja, zawiera link do zakładki w BIP Archiwum Państwowego we Wrocławiu, na której zamieszczono SIWZ. Natomiast w SIWZ na stronie 7 znajduje się informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacje zamieszczone w BZP i BIP należy traktować łącznie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania DAG.26.7.2017
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Dariusz Bednarek
Informację wytworzył:Dyrektor Archiwum
Data na dokumencie:19.07.2017
Data publikacji:19.07.2017 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż