ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w służbie cywilnej

Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko archiwista w Oddziale zamiejscowym w Pszczynie

Miejsce wykonywania pracy:

Pszczyna

Archiwum Państwowe w Katowicach
Oddział w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1
43-200 Pszczyna

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice

WARUNKI PRACY

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu,
- kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner),
- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym,
- praca poza siedzibą urzędu.

ZAKRES ZADAŃ

 • Porządkowanie i opracowywanie własnego zasobu celem sporządzenia jego ewidencji
 • Bezpośrednie udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej, w celu realizacji zgłaszanych tematów badawczych i w celach urzędowych
 • Wykonywanie kwerend w celu sformułowania odpowiedzi na podania składane przez osoby fizyczne i wszelkie jednostki organizacyjne
 • Udzielanie informacji klientom w celu wskazania właściwego sposobu załatwienia sprawy
 • Rozmieszczanie zasobu w magazynach w celu zapewnienia właściwych warunków jego przechowywania
 • Przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych archiwach zakładowych w celu właściwego kształtowania narastającego zasobu archiwalnego
 • Przeprowadzanie ekspertyz w archiwach zakładowych w celu stwierdzenia prawidłowości uporządkowania zasobu i brakowania
 • Uczestnictwo w wystawach, sesjach, prelekcjach w celu popularyzacji archiwum i jego zasobu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe humanistyczne
 • staż pracy: 1 rok w obszarze państwowej służby archiwalnej (staże, praktyki, umowy zlecenia)
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność odczytywania i tłumaczenia treści dokumentów w j. niemieckim, szczególnie w neogotyku
 • Znajomość przepisów prawa archiwalnego
 • Obsługa urządzeń biurowych i obsługa komputera (MS Acess, MS Word)
 • Umiejętność organizowania pracy własnej, efektywność w realizacji zadań i celów
 • Umiejętność analizowania i wnioskowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne: specjalność archiwistyka lub studia podyplomowe z archiwistyki
 • staż pracy: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność działania w sytuacjach trudnych
 • Kreatywność, komunikatywność, dokładność, samodzielność, obowiązkowość

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.04.2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.05.2017 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 2087894

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w służbie cywilnej
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Katarzyna Słysz-Szczucka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.04.2017
Data publikacji:14.04.2017 07:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż