Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

 • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Zamościu dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). Wyjątki w tym zakresie dopuszczalne są ze względu na ustawowe ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych, wynikające w szczególności z art. 6 powołanej ustawy albo z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. 2015 poz. 1446
 • Zasób archiwalny dostępny jest bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu, do którego to utworu Skarbowi Państwa – Archiwum Państwowemu w Zamościu przysługują autorskie prawa majątkowe albo prawa pokrewne. O zaistnieniu powyższych okoliczności zainteresowany użytkownik zostanie przez Archiwum powiadomiony.
 • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Zamościu dostępny jest w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Zamościu, także w celu ponownego wykorzystywania, jest bezpłatne – w zakresie samodzielnego pozyskiwania informacji przez zainteresowanych użytkowników, zarówno tych, które są dostępne w formach tradycyjnych, jak i w systemach teleinformatycznych. Opłaty są natomiast pobierane w przypadku zlecenia przez użytkownika dostarczenia mu informacji w szczególny sposób albo w szczególnej formie, wykraczających poza standardową ofertę informacyjną Archiwum i pociągających za sobą dodatkowe koszty. Zlecenia podlegające standardowym opłatom realizowane są w archiwach państwowych w trybie usług, na podstawie upoważnienia z art. 16 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – z tym jednak, że kalkulacja należności ogranicza się do ponoszonych kosztów, nie obejmując zysku.

Regulamin usług archiwalnych Archiwum Państwoweg w Zamościu

(usługi typowe)

 

 • W przypadku zleceń nietypowych brane są pod uwagę następujące ewentualne czynniki mające wpływ na wysokość opłat albo na czas przygotowania lub przekazania informacji:
 1. konieczność zaangażowania zewnętrznego specjalisty lub podwykonawcy;
 2. konieczność przeprowadzenia ekspertyz w sprawie wpływu realizacji zlecenia na stan fizyczny materiałów archiwalnych;
 3. zakres przetworzenia informacji niezbędnego dla realizacji zlecenia.
 • Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu w sprawie odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych, w tym również udostępnienia w celu ponownego wykorzystywania, służy, w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 • Oferta Archiwum Państwowego w Zamościu w zakresie opłat, a także świadczenia realizowane w trybie usług archiwalnych mogą być zaskarżone przed organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.
 • W przypadkach, gdy z przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wynika dopuszczalność złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego, wydanej na skutek sprzeciwu służy, w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Archiwum Państwowe nie jest stroną umów na wyłączność w zakresie korzystania z materiałów archiwalnych należących do jego zasobu archiwalnego.
 • Kalkulacja standardowych opłat zamieszczonych w regulaminie usług archiwalnych obejmuje następujące kategorie kosztów (jeśli faktycznie wystąpiły)

1) za odwzorowania (kopie) materiałów archiwalnych:

 • materiały eksploatacyjne / nośniki informacji,
 • energia,
 • amortyzacja sprzętu,
 • koszty osobowe bezpośrednie,
 • koszty administracyjne działalności usługowej,
 • obsługa księgowa,
 • nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
 • ewidencja obiegu materiałów archiwalnych,
 • ewidencja zamówień,
 • ewidencja wykonanych prac,
 • nadzór konserwatorski,
 • zabiegi konserwatorskie,
 • eksploatacja lokalu,
 • konserwacja sprzętu i naprawy,
 • obsługa kancelaryjna,
 • koszty pocztowe

2) za wyszukiwanie informacji (kwerendy) i sporządzanie odpisów:

 • koszty osobowe bezpośrednie,
 • obsługa księgowa,
 • nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
 • obsługa kancelaryjna,
 • ewidencja wykonanych prac,
 • koszty pocztowe.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jakub Żygawski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.06.2016
Data publikacji:08.08.2016 18:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż