wersja do wydruku Paweł Dudek 06.11.2003 11:24

Statut

STATUT
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W RZESZOWIE
 
I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Archiwum Państwowe w Rzeszowie utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Archiwów Państwowych w Białymstoku i Rzeszowie (Dz. Urz. Min. Ośw. z 1951 r. Nr 1, poz. 1), zwane dalej „Archiwum”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.);
2) niniejszego statutu;
3) innych przepisów.

§ 2
1. Siedziba Archiwum mieści się w Rzeszowie.
2. Zasięgiem działania Archiwum jest:
1) na terenie województwa podkarpackiego obszar obejmujący:
a) miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Krosno,
b) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, sanockiego i strzyżowskiego,
c) miasto Jasło oraz gminy: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec powiatu jasielskiego,
d) gminy: Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska, Raniżów i Stary Dzikowiec powiatu Kolbuszowskiego,
e) miasto Mielec oraz gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Przecław i Tuszów Narodowy powiatu mieleckiego,
f) gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn powiatu rzeszowskiego;
2) na terenie województwa małopolskiego obszar obejmujący gminy: Biecz i Lipinki powiatu gorlickiego.

§ 3
Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

§ 4
Archiwum używa pieczęci urzędowej okrągłej z Godłem Państwa pośrodku i napisem w otoku „Archiwum Państwowe w Rzeszowie”.

II
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

1. Do zadań Archiwum należy:
1) kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym;
2) przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych;
3) ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych;
4) udostępnianie materiałów archiwalnych;
5) urzędowe potwierdzanie treści przechowywanych materiałów archiwalnych;
6) prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej;
7) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i archiwów;
8) prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym ustawą;
9) prowadzenie Ośrodka Badań Historii Żydów.
2. Oprócz działalności podstawowej Archiwum wykonuje usługi archiwalne w zakresie:
1) prowadzenia kwerend w zasobie archiwalnym;
2) kopiowania materiałów archiwalnych dla potrzeb, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
3) przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych;
4) konserwacji materiałów archiwalnych.
3. Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą w szczególności na:
1) przechowywaniu dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej;
2) wydawaniu odpisów i kopii z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej;
3) konserwacji dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej.

§ 6
W szczególności do zakresu działania Archiwum należy:
1) w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:
a) ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są zobowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
b) inicjowanie i zatwierdzanie dla jednostek organizacyjnych, o których mowa w lit. a – w ramach posiadanego upoważnienia – instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją w formie instrukcji kancelaryjnych i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego (składnicy akt) oraz ich zmian,
c) inicjowanie i uzgadnianie dla jednostek organizacyjnych, o których mowa w lit. a, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz ich zmian,
d) kontrola archiwów zakładowych, składnic akt, jednostek z powierzonym zasobem archiwalnym oraz innych miejsc przechowywania materiałów archiwalnych stanowiących państwowy zasób archiwalny, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji,
e) nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, wykonywanie ekspertyz archiwalnych oraz wydawanie jednorazowych zgód na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej,
f) nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum,
g) współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,
h) prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2) w zakresie przejmowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:
a) przejmowanie materiałów archiwalnych wraz ze sporządzoną do nich ewidencją,
b) rozmieszczanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania,
c) profilaktyka konserwatorska i konserwacja właściwa materiałów archiwalnych,
d) prowadzenie kopiowania zabezpieczającego materiałów archiwalnych, w tym ich mikrofilmowania,
e) ochrona i zabezpieczenie zasobu archiwalnego;
3) w zakresie ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych:
a) prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,
b) opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi,
c) opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy archiwalnych wyższego rzędu;
4) w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych:
a) udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej,
b) udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
c) wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych w ramach wymiany międzyarchiwalnej;
5) w zakresie urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych – wydawanie ich uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów oraz reprodukcji, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
6) w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:
a) prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz udział w komisjach i zespołach powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także udział w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przezeń w tym zakresie,
b) opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych,
c) organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,
d) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z innymi instytucjami naukowymi i wydawniczymi,
e) przygotowywanie do druku wydawnictw źródłowych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz publikacji z zakresu teorii i praktyki archiwalnej;
7) w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej:
a) przygotowywanie informatorów o materiałach archiwalnych i Archiwum,
b) współpraca z placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,
c) organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych oraz współudział w ich przygotowaniu,
d) organizowanie oraz prowadzenie wykładów i odczytów o tematyce historyczno-archiwalnej dla zainteresowanych środowisk,
e) prowadzenie wykładów i zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej oraz studentów,
f) przyjmowanie wycieczek młodzieży szkolnej, studentów oraz przedstawicieli innych środowisk społecznych,
g) upowszechnianie wiedzy o Archiwum i jego zasobie w środkach masowego przekazu oraz w sieciach informatycznych dostępnych publicznie,
h) współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi oraz regionalnymi,
i) wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o zawartości zasobu Archiwum, w szczególności w ramach kwerend tematycznych;
8) w zakresie spraw dotyczących dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:
a) współpraca z Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w związku z orzeczeniami sądów rejestrowych,
b) zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,
c) prowadzenie ewidencji dokumentacji zlikwidowanych pracodawców, przejętej przez Archiwum od likwidowanych pracodawców i przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przechowawców akt osobowych,
d) udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej uprawnionym osobom fizycznym oraz jej udostępnianie i wypożyczanie uprawnionym podmiotom;
9) w zakresie działania Ośrodka Badań Historii Żydów:
a) rejestrowanie ze zbiorów archiwów państwowych wszystkich materiałów archiwalnych o tematyce żydowskiej dotyczących Polski południowo-wschodniej,
b) zbieranie informacji o materiałach archiwalnych o tematyce żydowskiej przechowywanych w muzeach, bibliotekach i w innych instytucjach, a także u osób prywatnych i sporządzanie do nich pomocy informacyjnych,
c) gromadzenie, zabezpieczanie, przechowywanie i opracowywanie materiałów archiwalnych o tematyce żydowskiej z terenu działania Archiwum Państwowego w Rzeszowie,
d) współpraca w zakresie badań historii Żydów z wyższymi uczelniami, stowarzyszeniami i ośrodkami naukowymi, organizowanie sesji naukowych,
e) popularyzacja tematyki związanej z historią Żydów.

§ 7
1. Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.
2. Do zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne zaliczane do niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz nabywane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.), a także nabyte w innej drodze.

§ 8
1. Realizując zadania statutowe Archiwum współpracuje z organami oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych na obszarze jego działania.
2. Archiwum współpracuje z innymi archiwami mającymi siedzibę na obszarze jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny.

III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9
1. W skład Archiwum wchodzą:
1) Oddział I – nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym;
2) Oddział II – gromadzenia, opracowania i zabezpieczania zasobu, w skład którego wchodzi:
a) Magazyn główny,
b) Pracownia konserwacji,
c) Pracownia reprograficzna;
3) Oddział III – informacji i udostępniania, w skład którego wchodzi:
a) Pracownia naukowa,
b) Biblioteka naukowa.
4) Ośrodek Badań Historii Żydów;
5) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
6) Dział Finansowo-Księgowy;
7) Samodzielne stanowisko ds. przechowalnictwa.
2. W skład Archiwum wchodzi ponadto oddział zamiejscowy w Sanoku noszący nazwę „Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Oddział w Sanoku”.

§ 10
1. Dyrektor Archiwum określa w regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i organizację komórek organizacyjnych oraz zadania wykonywane na samodzielnych stanowiskach, wymienionych w § 9, a także tryb realizacji powierzonych zadań.
2. W razie uzasadnionej potrzeby dyrektor Archiwum może w ramach oddziałów tworzyć lub likwidować sekcje, pracownie lub samodzielne stanowiska pracy.

§ 11
Schemat organizacyjny Archiwum stanowi załącznik do statutu. 

IV
KIEROWNICTWO ARCHIWUM, PRACOWNICY

§ 12
1. Archiwum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
2. Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

§ 13
1. Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.
2. Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych;
2) ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum;
3) reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,
4) przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów Archiwum, w tym rzeczowych i finansowych, oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji;
5) dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych;
6) wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
7) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i wprowadzanych na ich podstawie regulaminów oraz instrukcji;
8) wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.);
9) tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych i zdobywaniu stopni naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
10) kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów;
11) kierowanie realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych;

§ 14
Dyrektor Archiwum współdziała, odpowiednio, ze związkami zawodowymi działającymi w Archiwum w zakresie określonym odrębnymi przepisami lub przedstawicielem pracowników przy ustalaniu regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 15
Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:
1) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
§ 16
1. Kierownik komórki organizacyjnej wymienionej w § 9 ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności podległej mu komórki i jest odpowiedzialny przed dyrektorem Archiwum za prawidłową i terminową realizację zadań.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9, dokonują opisu podległych im stanowisk pracy, określają zakresy czynności podległych im pracowników oraz przydzielają im zadania wynikające z opisu stanowiska i planu pracy komórek organizacyjnych bądź potrzeb bieżących Archiwum, a także kontrolują ich wykonanie.
3. Zakres czynności kierowników oddziałów i działów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach ustala dyrektor Archiwum.

V
ORGANY DORADCZE I OPINIODAWCZE

§ 17
1. W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:
1) Kolegium,
2) Komisja Metodyczna,
3) Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji,
4) Zespół Zakupu Archiwaliów.
2. Dyrektor Archiwum może powoływać inne komisje i zespoły do rozpatrywania określonych spraw oraz organy przewidziane odrębnymi przepisami.

§ 18
Dyrektor powołuje organ wymieniony w § 17 ust. 1 pkt 1, określa jego skład osobowy i zakres działania oraz powołuje organy wymienione w § 17 ust. 1 pkt 2-4 określając ich skład osobowy.

VI
MIENIE I FINANSE ARCHIWUM

§ 19
Archiwum jest państwową jednostką budżetową działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

§ 20
Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową Archiwum.
 

§ 21
1. Do podejmowania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
2. Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Archiwum upoważniony jest dyrektor Archiwum i główny księgowy oraz ustanowieni przez nich pełnomocnicy, działający w zakresie określonym w pełnomocnictwie.


VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Dudek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2003 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż