Statut


(Załącznik do decyzji Nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 09.06. 2006 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi: decyzją nr 30 NDAP z dnia 16.12.2010 r., decyzją nr 45 NDAP z dnia 18.09.2013 r., decyzją nr 24 NDAP z 30.01.2014 r. oraz zarządzeniem nr 49 NDAP z 19.07.2017 r.)

 

STATUT

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W POZNANIU

 

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1

Archiwum Państwowe w Poznaniu, zwane dalej „Archiwum”, utworzone 8 marca 1869 roku (obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym Królewskiej Regencji w Poznaniu nr 11 z 16 marca 1869 r., poz. 189) działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1506 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

2) niniejszego statutu,

3) innych przepisów.

 

§ 2

1. Siedzibą Archiwum jest Poznań.

2. Archiwum obejmuje zasięgiem działania:

1) na terenie województwa wielkopolskiego obszar obejmujący:

a) miasta na prawach powiatu: Konin i Poznań,

b) powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, kolski, koniński, obornicki, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński i złotowski,

c) miasto Gniezno oraz gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo i Witkowo powiatu gnieźnieńskiego,

d) gminę Czempiń powiatu kościańskiego,

e) gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz i Sieraków powiatu międzychodzkiego,

f) gminy: Kuślin, Lwówek, Nowy Tomyśl i Opalenica powiatu nowotomyskiego,

2) na terenie województwa łódzkiego obszar obejmujący:

a) gminę Uniejów powiatu poddębickiego,

b) gminy: Grabów i Świnice Warckie powiatu łęczyckiego,

3) na terenie województwa zachodniopomorskiego obszar obejmujący powiat wałecki.

 

§ 3

Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

 

§ 4

Archiwum używa pieczęci urzędowej – okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku: Archiwum Państwowe w Poznaniu.

 

II

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA
 

 

§ 5

1. Do działalności podstawowej Archiwum należy:

1) kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,

2) gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,

3) ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,

4) udostępnianie materiałów archiwalnych,

5) prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,

6) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej o materiałach archiwalnych i archiwach,

7) skreślony,

8) wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów i reprodukcji materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń sporządzanych na ich podstawie,

9) prowadzenie spraw w zakresie przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania zlikwidowanych przedsiębiorstw i pracodawców,

10) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa.

2. Oprócz działalności podstawowej Archiwum wykonuje usługi archiwalne w zakresie:

1) wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych;

2) sporządzania wyciagów, wypisów, odpisów albo odzwzorowań wizualnych, dźwiekowych lub cyfrowych materiałów archiwalnych wraz z ich metadanymi;

3) przetwarzania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych.

3. Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą na:

1) przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania;

2) wydawaniu odpisów i kopii z dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania;

3) konserwacji dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania.

 

§ 6

W szczególności do zakresu działania Archiwum należy:

1) w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:

a) ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne, wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są zobowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych, oraz prowadzenie ich ewidencji,

b) uzgadnianie dla organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy - w ramach posiadanego upoważnienia - instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakladowego lub składnicy akt i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz zmian do nich,

c) przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji oraz wykonywanie ekepertyz archiwalnych,

d) nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum oraz wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

e) współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,

f) prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2) w zakresie gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:

a) przejmowanie materiałów archiwalnych,

b) rozmieszczanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania,

c) profilaktyka i konserwacja materiałów archiwalnych,

d) prowadzenie mikrofilmowania zabezpieczającego,

e) ochrona zasobu archiwalnego.

3) w zakresie ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych:

a) prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,

b) prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,

c) opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z normami i zasadami archiwalnymi,

d) opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy wyższego rzędu.

4) w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych:

a) udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych,

b) udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni oraz on-line,

c) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych,

d) wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych poza teren Archiwów w ramach wymiany międzyarchiwalnej.

5) w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:

a) podejmowanie i prowadzenie własnych badań indywidualnych i zespołowych w zakresie archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz zleconych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

b) organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,

c) opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych,

d) przygotowywanie wydawnictw: źródłowych, pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz publikacji z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, a także prezentujących dorobek Archiwum i archiwistów,

e) współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia studentów archiwistyki i innych dziedzin humanistycznych oraz z innymi instytucjami naukowymi i wydawniczymi,

f) organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie archiwistyki,

6) w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej:

a) przygotowywanie informatorów o materiałach archiwalnych,

b) współpraca z innymi placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,

c) badania potrzeb środowiska naukowego i społeczności lokalnej w zakresie działania Archiwum,

d) organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych,

e) organizowanie i prowadzenie wykładów, odczytów, pogadanek o tematyce historyczno – archiwalnej dla zainteresowanych środowisk,

f) prowadzenie zajęć szkolnych dla młodzieży szkolnej jako realizację systemu oświaty,

g) przyjmowanie wycieczek młodzieży, studentów i przedstawicieli innych środowisk społecznych,

h) współpraca z ośrodkami naukowymi, Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, Polskim Towarzystwem Historycznym, stowarzyszeniami regionalnymi i in.,

i) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w środkach masowego przekazu oraz w rozległych sieciach komputerowych.

7) w zakresie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:

a) współpraca z archiwum państwowym realizującym zadania określone w art. 51u ust. 3 ustawy oraz oraz innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowana  dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,

b) zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo – płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,

c) prowadzenie ewidencji dokumentacji pracodawców przejętej od zlikwidowanych przedsiębiorców,

d) udostępnianie dokumentacji oraz wydawanie odpisów i kopii sporządzonych na ich podstawie upoważnionym organom i osobom.

 

§ 7

1. Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów administracji rządowej oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych z terenu właściwości działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.

2. Do zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne zaliczane do niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz nabywane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, a także nabyte w innej drodze.

 

§ 8

1. W zakresie realizacji swoich zadań Archiwum współpracuje, zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania, z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego, jak również z innymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Archiwum współpracuje z innymi archiwami, mającymi swoją siedzibę na terenie jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny.

 

III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 

§ 9

1. W skład Archiwum wchodzą:

1) Oddział gromadzenia i opracowania zasobu,

2) Oddział do spraw archiwów zakładowych,

3) Oddział udostępniania i informacji,

w ramach Oddziału funkcjonują:

- Czytelnia,

- Stanowisko ds. kwerend,

- Stanowisko ds. dokumentacji osobowo-płacowej,

- Biblioteka,

4) Stanowisko ds. ewidencji,

5) Stanowisko ds. prac naukowych i edukacji archiwalnej,

6) Stanowisko ds. komputeryzacji,

7) Pracownia konserwacji materiałów archiwalnych,

8) Pracownia reprograficzna,

9) Oddział finansowo-księgowy,

10) Oddział administracyjno-gospodarczy,

11) Stanowisko ds. osobowych.

2. W skład Archiwum wchodzą również oddziały zamiejscowe w Gnieźnie, Koninie i Pile, noszące nazwy:

a) „Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie”,

b) „Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie”,

c) „Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Pile”.

 

§ 10

1. Dyrektor Archiwum określa w Regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i organizację komórek organizacyjnych wymienionych w § 9 oraz tryb realizacji powierzonych prac.

2. W razie uzasadnionej potrzeby dyrektor Archiwum może powołać w ramach oddziałów sekcje, pracownie lub samodzielne stanowiska pracy.

 

§ 11

Schemat organizacyjny Archiwum stanowi załącznik do statutu.

 

IV

KIEROWNICTWO I PRACOWNICY ARCHIWUM
 

§ 12

1. Archiwum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Dyrektor kieruje Archiwum przy pomocy zastępcy dyrektora.

2. Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

 

§ 13

1. Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją jego zadań.

2. Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,

2) ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,

3) reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,

4) przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

5) dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,

6) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w sprawach wynikających z odrębnych przepisów,

7) kierowanie pracownikami naukowymi,

8) tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych, zdobywaniu stopni i tytułów naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

9) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz wprowadzanie na ich podstawie regulaminów i instrukcji,

10) kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiednio do odrębnych przepisów,

11) wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,

12) kierowanie realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,

13) odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych informacji niejawnych.

 

§ 14

Dyrektor Archiwum współdziała, odpowiednio, z organizacjami związkowymi działającymi w archiwum w zakresie określonym odrębnymi przepisami lub przedstawicielem załogi przy ustalaniu Regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 15

Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:

1) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1511),

3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666).

 

§ 16

Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9:

1) ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności tych komórek i odpowiadają przed dyrektorem za prawidłową i terminową realizację zadań,

2) określają zakresy czynności podległych pracowników oraz przydzielają im zadania wynikające z planu pracy komórek organizacyjnych bądź potrzeb bieżących Archiwum i kontrolują ich wykonanie.

 

V

ORGANY DORADCZE I OPINIODAWCZE
 

§ 17

1. W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:

1) Kolegium,

2) Komisja Metodyczna – wspólna dla Archiwum Państwowego w Kaliszu i Archiwum Państwowego w Lesznie,

3) Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Państwowego w Kaliszu i Archiwum Państwowego w Lesznie - wspólna dla Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Państwowego w Kaliszu i Archiwum Państwowego w Lesznie,

4) Zespół Zakupu Archiwaliów.

2. Dyrektor Archiwum może powoływać inne komisję i zespoły do rozpatrywania określonych spraw oraz komisje przewidziane odrębnymi przepisami.

 

§ 18

Dyrektor Archiwum powołuje, określa skład i zakres działania Kolegium oraz skład organu wymienionego w §17 ust. 1 pkt. 4. W przypadku komisji, o których mowa w §17 ust. 1 pkt. 2 i 3 dyrektor podejmuje decyzje w sprawie powołania i określenia ich składu w porozumieniu z dyrektorami zainteresowanych archiwów państwowych.

 

§ 19

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych na wniosek dyrektora Archiwum może powołać Radę Naukowo-Programową Archiwum, zwaną dalej „Radą” i określić zakres jej działania.

 

VI

MIENIE I FINANSE ARCHIWUM
 

§ 20

Archiwum jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 

§ 21

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów działalności statutowej Archiwum.

 

§ 22

1. Do podejmowania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

2. Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Archiwum upoważniony jest dyrektor Archiwum i główny księgowy lub ustanowieni przez nich pełnomocnicy.

 

VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
 

§ 23

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Henryk Krystek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.10.2003 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż