Majątek i finanse

FINANSE 

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie jest państwową jednostka budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Plan finansowy wydatków po zmianach na 2015 wynosi 5.280.998 zł, w tym wydatki inwestycyjne 298.000 zł. Wydatki są finansowane z części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92117 - Archiwa.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych w zakresie dysponenta III stopnia upoważniony jest Dyrektor AGAD.


MAJĄTEK

Majątek Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie stanowi własność Skarbu Państwa
i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową jednostki. Archiwum dysponuje majątkiem o łącznej wartości: 795.410,55 zł, w tym:

1. aktywa trwałe: 718.820,86 zł, w tym: 

- urządzenia techniczne i maszyny: 189.661,11 zł,

- środki transportu: 406.992,84 zł,

- inne środki trwałe: 308.828,12 zł,

- wartości niematerialne i prawne 2.999,90 zł

2. aktywa obrotowe: 76.589,69 zł, z tego:

- materiały: 28.605,17 zł.

Wartość majątku wykazano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2016.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Witecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2003 09:32