kompetencje


 

Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

dr Tomasz Matuszak

tel. 044 6490109

 

1. Dyrektor kieruje działalnością Archiwum, a z jego upoważnienia i w zakresie przez niego określonym zastępca dyrektora i kierownicy komórek organizacyjnych.

2.  Szczegółowy zakres działania i kompetencje dyrektora określa § 13 Statutu Archiwum.

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie Archiwum wobec władz oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej, sądów, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych, bądź innych jednostek organizacyjnych,

2)  organizowanie i koordynowanie prac w Archiwum w tym zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań z działalności Archiwum,

3)   inicjowanie zmian organizacyjnych i wydawanie normatywów wewnętrznych regulujących sposoby realizacji zadań statutowych,

4)  wykonywanie zadań przewidzianych w służbie cywilnej dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie [Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 1999 r., nr 49 poz. 483 z późniejszymi zmianami],

5) kierowanie sprawami związanymi z obsadą personalną, przyjmowanie i zwalnianie pracowników,

6)  nadzorowanie działalności komórek organizacyjnych,

7)   podejmowanie decyzji związanych z wydatkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

8)  składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowanie zobowiązań finansowych,

9)  dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Archiwum,

10) decydowanie w sprawach udostępniania materiałów archiwalnych i kwerend podmiotom krajowym, zagranicznym lub międzynarodowym,

11) wydawanie zezwoleń na wcześniejsze udostępnianie materiałów archiwalnych,

12) organizowanie mikrofilmowania lub reprografowania na innym nośniku materiałów archiwalnych w celu zabezpieczenia zasobu,

13) ustalanie jednostek organizacyjnych w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, innych niż obejmujące swoją działalnością obszar całego państwa,

14) wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

15) nadzorowanie wykonywania kontroli archiwalnych przez Archiwum,

16) wydawanie decyzji w toku postępowania administracyjnego,

17) zapewnianie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony danych osobowych,

18) udzielanie pełnomocnictw,

19) wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

20) informowanie na bieżąco podległych pracowników o decyzjach, instrukcjach i innych materiałach otrzymanych z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,

21) wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Archiwum.

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Piotr Głowacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2003 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż