wersja do wydruku Roman Kusyk 04.05.2004 11:26

Dyrektor

Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie

dr Piotr Dymmel

tel. (sekretariat): 081 528 61 41
e-mail: pdymmel@lublin.ap.gov.pl

 

Kompetencje:

Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem jego działalności oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych. Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:

 • reprezentowanie Archiwum wobec władz oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej, sądów, instytucji, osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych,
 • organizowanie i koordynowanie prac w Archiwum, w tym zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań z działalności Archiwum,
 • inicjowanie zmian organizacyjnych i wydawanie normatywów wewnętrznych regulujących sposoby realizacji zadań statutowych,
 • wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
 • kierowanie sprawami związanymi z obsadą personalną, przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
 • nadzorowanie działalności komórek organizacyjnych,
 • nadzorowanie i koordynowanie prac oddziałów zamiejscowych,
 • przewodniczenie Komisji Metodycznej,
 • podejmowanie decyzji związanych z wydatkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
 • składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowanie zobowiązań finansowych,
 • dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Archiwum,
 • decydowanie w sprawach udostępniania materiałów archiwalnych i kwerend,
 • organizowanie kopiowania materiałów archiwalnych w celu zabezpieczenia i udostępniania zasobu,
 • ustalanie jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, innych niż obejmujące swoją działalnością obszar całego państwa,
 • uzgadnianie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych,
 • rozstrzyganie w drodze opinii wątpliwości w zakresie kwalifikacji dokumentacji,
 • wyrażania zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • nadzorowanie wykonywania kontroli archiwalnych przez Archiwum,
 • wydawanie decyzji i postanowień w toku postępowania administracyjnego,
 • współdziałanie z organizacjami, komisjami i zespołami działającymi na terenie archiwum w zakresie określonym przez przepisy prawa,
 • zapewnianie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • dokonywania ocen okresowych zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników,
 • udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,
 • wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • informowanie na bieżąco podległych pracowników o sprawach związanych z działalnością Archiwum, w szczególności o decyzjach, instrukcjach i innych materiałach otrzymywanych z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Archiwum.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Roman Kusyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2004 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż