wersja do wydruku Roman Kusyk 04.05.2004 11:26

Dyrektor

Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie

dr Piotr Dymmel

tel. (sekretariat): 081 528 61 41
e-mail: pdymmel@lublin.ap.gov.pl

 

Kompetencje:

Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem jego działalności oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych. Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:

 • ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych i administracyjnych,
 • nadzór ogólny nad zasobem i majątkiem Archiwum,
 • reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,
 • przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
 • dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
 • wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
 • wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
 • bezpośrednie kierowanie personelem naukowym,
 • czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,
 • kierowanie realizacją zadań ppoż., bhp i obronnych.

Kompetencje dyrektora określone w Regulaminie organizacyjnym:

 •  reprezentowanie Archiwum wobec władz oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej, sądów, instytucji, osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych,
 • organizowanie i koordynowanie prac w Archiwum, w tym zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań z działalności Archiwum,
 • inicjowanie zmian organizacyjnych i wydawanie normatywów wewnętrznych regulujących sposoby realizacji zadań statutowych,
 • wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej
 • kierowanie sprawami związanymi z obsadą personalną, przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
 • nadzorowanie działalności komórek organizacyjnych,
 • przewodniczenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie i Archiwum Państwowego w Zamościu,
 • podejmowanie decyzji związanych z wydatkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
 • składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowanie zobowiązań finansowych,
 • dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Archiwum,
 • decydowanie w sprawach udostępniania materiałów archiwalnych i kwerend podmiotom krajowym, zagranicznym lub międzynarodowym,
 • wydawanie zezwoleń na wcześniejsze udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • organizowanie mikrofilmowania lub reprografowania na innym nośniku materiałów archiwalnych w celu zabezpieczenia zasobu,
 • ustalanie jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, innych niż obejmujące swoją działalnością obszar całego państwa,
 • wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • nadzorowanie wykonywania kontroli archiwalnych przez Archiwum,
 • wydawanie decyzji i postanowień w toku postępowania administracyjnego,
 • współdziałanie z organizacjami, komisjami i zespołami działającymi na terenie archiwum w zakresie określonym przez przepisy prawa,
 • zapewnianie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • udzielanie pełnomocnictw,
 • wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • informowanie na bieżąco podległych pracowników o sprawach związanych z działalnością Archiwum, w szczególności o decyzjach, instrukcjach i innych materiałach otrzymywanych z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Archiwum.

Do podpisu dyrektora zastrzeżone są następujące kategorie pism:

 • normatywy wewnętrzne dotyczące działalności Archiwum,
 • dokumenty kadrowe dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ustalenia warunków pracy i płacy, nagród i kar,
 • umowy zawierane przez Archiwum,
 • pisma adresowane do organów władz państwowych i samorządowych,
 • pisma w sprawach wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych, załatwiania wniosków o udostępnienie materiałów archiwalnych składanych przez podmioty zagraniczne i innych zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy szczególne lub upoważnienia wydane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • odpowiedzi na skargi i zażalenia,
 • dokumenty bankowe, finansowe, rachunkowe i korespondencja w sprawach finansowych Archiwum,
 • sprawozdania opisowe, statystyczne i rachunkowe z działalności Archiwum,
 • zgody na brakowanie akt,
 • zalecenia pokontrolne.

Zaświadczenia, uwierzytelnione wypisy, odpisy i kopie materiałów archiwalnych oraz odpowiedzi na kwerendy podpisują dyrektor lub zastępca dyrektora.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Roman Kusyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2004 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż