wersja do wydruku Roman Kusyk 30.06.2004 08:24

Statut

STATUT
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

 


Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§1


Archiwum Państwowe w Lublinie, utworzone na mocy Reskryptu Rady Regencyjnej KP o archiwach państwowych i opiece nad archiwaliami z dn. 31 lipca 1918 r. (M. P. Nr 116, art. 44), zwane dalej „ Archiwum', działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506), zwanej dalej „ustawą";
2) niniejszego statutu;
3) innych przepisów.


§2


1. Siedziba Archiwum mieści się w Lublinie.
2. Zasięgiem działania Archiwum jest:
1) na terenie województwa lubelskiego obszar obejmujący:
a) miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i Lublin,
b) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: bialskiego, chełmskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, świdnickiego i włodawskiego,
c) miasto Krasnystaw oraz gminy: Fajsławice, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rejowiec i Siennica Różana powiatu krasnostawskiego,
d) miasto Kraśnik oraz gminy: Dzierzkowice, Kraśnik, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek powiatu kraśnickiego,
e) gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów i Wólka powiatu lubelskiego,
f) miasto Dęblin oraz gminy: Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż powiatu ryckiego.
2) na terenie województwa mazowieckiego obszar obejmujący wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu łosickiego.


§3


Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

§4

Archiwum używa pieczęci urzędowej okrągłej z Godłem Państwa pośrodku i napisem w otoku: „Archiwum Państwowe w Lublinie".


Rozdział 2

Zadania i zakres działania
§5


1. Do zadań Archiwum należy:
1) kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym;
2) gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych;
3) ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych;
4) udostępnianie materiałów archiwalnych;
5) urzędowe potwierdzanie treści przechowywanych materiałów archiwalnych;
6) prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej;
7) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i Archiwum;
8) prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym ustawą;
9) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa.
2. Oprócz działalności podstawowej Archiwum wykonuje usługi archiwalne w zakresie:
1) wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych;
2) sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych materiałów archiwalnych wraz z ich metadanymi;
3) przetwarzania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych.
3. Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą na:
1) przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania;
2) wydawaniu odpisów i kopii z dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania;
3) konserwacji dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania.


§6


W szczególności do zakresu działania Archiwum należy:
1) w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:
a) ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są zobowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych, oraz prowadzenie ich ewidencji,
b) uzgadnianie dla organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy - w ramach posiadanego upoważnienia - instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz zmian do nich,
c) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji oraz wykonywanie ekspertyz archiwalnych,
d) nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej, wykonywanie ekspertyz archiwalnych i wydawanie zgód na wybrakowanie dokumentacji,
e) nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum,
f) współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,
g) prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2) w zakresie gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:
a) przejmowanie materiałów archiwalnych wraz ze sporządzoną do nich ewidencją,
b) rozmieszczanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania,
c) profilaktyka konserwatorska i konserwacja właściwa materiałów archiwalnych,
d) prowadzenie kopiowania zabezpieczającego materiałów archiwalnych, w tym ich digitalizacja,
e) ochrona i zabezpieczanie zasobu archiwalnego;
3) w zakresie ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych:
a) prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,
b) opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi,
c) opracowywanie pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy archiwalnych wyższego rzędu;
4) w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych:
a) udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni oraz on-line,
b) udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
c) wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych w ramach wymiany między archiwalnej;
5) w zakresie urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów
archiwalnych - wydawanie ich uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów oraz
reprodukcji, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
6) w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:
a) prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz udział w komisjach i zespołach powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także udział w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przezeń w tym zakresie,
b) opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych,
c) organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,
d) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z innymi instytucjami nauki i kultury,
e) przygotowywanie do druku wydawnictw źródłowych i pomocy ewidencyjno- informacyjnych oraz publikaqi z zakresu teorii i praktyki archiwalnej;
7) w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej:
a) współpraca z placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,
b) współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi oraz regionalnymi,
c) prowadzenie wykładów i zajęć lekcyjnych dla określonych grup odbiorców, w tym młodzieży szkolnej oraz studentów,
d) organizowanie oraz prowadzenie wykładów i odczytów o tematyce historycznej i archiwalnej dla zainteresowanych środowisk,
e)  przyjmowanie wycieczek młodzieży szkolnej, studentów oraz przedstawicieli innych środowisk społecznych,
f)  organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych oraz współudział w ich przygotowaniu,
g) wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o zawartości zasobu Archiwum, w szczególności w ramach kwerend tematycznych,
h) upowszechnianie wiedzy o Archiwum i jego zasobie w środkach masowego przekazu oraz w sieciach informatycznych dostępnych publicznie,
i)  opracowanie wydawnictw informacyjnych o materiałach archiwalnych i Archiwum;
8) w zakresie spraw dotyczących dokumentami o czasowym okresie przechowywania:
a) współpraca z archiwum państwowym realizującym zadania określone w art. 51u ust. 3 ustawy oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
b) zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,
c) prowadzenie ewidencji dokumentacji zlikwidowanych pracodawców, przejętej przez Archiwum od likwidowanych pracodawców i przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przechowawców akt osobowych,
d)  udostępnianie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania uprawnionym osobom fizycznym oraz jej udostępnianie i wypożyczanie irinym uprawnionym podmiotom.

§7


1. Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.
2. Do zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne zaliczane do niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz nabywane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, a także nabyte w innej drodze.


§8


1. Realizując zadania statutowe Archiwum współpracuje z organami oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych na obszarze jego działania.
2. Archiwum współpracuje z innymi archiwami mającymi siedzibę na obszarze jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny.


Rozdział 3

Struktura organizacyjna
§9


1.  W skład Archiwum wchodzą:
1)  Oddział I - gromadzenia, przechowywania, ewidencji i opracowywania zasobu archiwalnego;
2)  Oddział II - informacji i udostępniania, w skład którego wchodzi:
    Sekcja kwerend,
    Czytelnia,
    Biblioteka;
3)  Oddział III - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym;
4)  Oddział IV - zabezpieczania zasobu archiwalnego i informatyzacji, w skład którego wchodzą:
    Pracownia digitalizacji i reprografii,
    Pracownia konserwacji archiwalnej,
    Stanowisko ds. informatyzacji;
5) Sekcja prac naukowych i wydawniczych oraz popularyzacji
6) Dział finansowo-księgowy;
7) Dział administracji i kadr.
2. W skład Archiwum wchodzą ponadto oddziały zamiejscowe w: Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim noszące nazwy:
1) „Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie";
2) „Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku",
3) „Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim".

§10

1. Dyrektor Archiwum określa w regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i organizację komórek organizacyjnych wymienionych w § 9, a także tryb realizacji powierzonych im zadań.
2. W razie uzasadnionej potrzeby dyrektor Archiwum może tworzyć lub likwidować sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy w obrębie komórek organizacyjnych wymienionych w § 9.


§11


Schemat organizacyjny Archiwum stanowi załącznik do statutu.


Rozdział 4

Kierownictwo Archiwum, pracownicy

§12


1. Archiwum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Dyrektor kieruje Archiwum przy pomocy zastępcy dyrektora.
2. Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.


§13


1. Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.
2. Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych, naukowo - badawczych oraz związanych z działalnością archiwalną;
2) ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum;
3) reprezentowanie Archiwum na zewnątrz;
4) przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów Archiwum, w tym rzeczowych i finansowych, oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji;
5) dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych;
6) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach
dotyczących działalności Archiwum oraz w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
7) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz wprowadzanie na ich podstawie regulaminów i instrukcji;
8) wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywdlnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.);
9)  tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych, zdobywaniu stopni i tytułów naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
10) kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów;
11) kierowanie realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
12) odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych informacji niejawnych.


§14


Dyrektor Archiwum współdziała, odpowiednio, ze związkami zawodowymi działającymi w Archiwum w zakresie określonym odrębnymi przepisami lub przedstawicielem pracowników przy ustalaniu regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


§15


Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:
1) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511);
3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666);
4) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.).


§16


1. Kierownicy komórek organizacyjnych, wymienionych w § 9, ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności podległej im komórki i są odpowiedzialni przed dyrektorem Archiwum za prawidłową i terminową realizację zadań.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9, dokonują opisu podległych im stanowisk pracy, określają zakresy czynności podległych im pracowników oraz przydzielają im zadania wynikające z opisu stanowiska oraz planu pracy komórki organizacyjnej bądź potrzeb bieżących Archiwum, a także kontrolują ich wykonanie.
3. Dyrektor Archiwum ustala zakresy czynności zastępcy dyrektora, kierowników oddziałów i działów oraz dokonuje opisu ich stanowisk pracy.


Rozdział 5

Organy doradcze i opiniodawcze
§17


1. W Archiwum działają następujące organy doradcze i opiniodawcze:
1) Kolegium;
2) Komisja Metodyczna - wspólna dla archiwów państwowych w Lublinie i Zamościu;
3) Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Lublinie i Archiwum Państwowego w Zamościu - wspólna dla Archiwum Państwowego w Lublinie i Archiwum Państwowego w Zamościu;
4) Zespół Zakupu Archiwaliów
2. Dyrektor Archiwum może powołać inne komisje i zespoły do rozpatrywania określonych spraw oraz organy przewidziane odrębnymi przepisami.


§18


1. Dyrektor Archiwum powołuje organ wymieniony w § 17 ust. 1 pkt 1, określa jego zakres działania i skład osobowy, a także powołuje organ wymieniony w § 17 ust. 1 pkt 4 określając jego skład osobowy.
2. W przypadku komisji, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie określania ich składu osobowego dyrektor współdziała z dyrektorem Archiwum Państwowego w Zamościu.


Rozdział 6

Mienie i finanse Archiwum
§19


Archiwum jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.


§20


Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.


§21


1. Do podejmowania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń woli, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
2. Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Archiwum upoważniony jest dyrektor Archiwum i główny księgowy działający łącznie oraz ustanowieni przez nich pełnomocnicy, działający w zakresie określonym w pełnomocnictwie.


Rozdział 6

Przepisy końcowe
§22


Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Roman Kusyk
Informację wytworzył:Krzysztof Kołodziejczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2004 08:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2017 09:13 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
17.03.2017 09:13 Dodano załącznik "Pismo przewodnie"
(Marcin Buczek)
17.03.2017 09:12 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
17.03.2017 09:01 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
17.03.2017 09:01 Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
(Marcin Buczek)
17.03.2017 09:01 Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
(Marcin Buczek)
17.03.2017 08:57 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
17.03.2017 08:54 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
17.03.2017 08:45 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
17.03.2017 08:40 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
25.02.2014 10:40 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
25.02.2014 10:35 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
25.02.2014 10:35 Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
(Marcin Buczek)
25.02.2014 10:33 Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
(Marcin Buczek)
25.02.2014 10:27 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
25.02.2014 10:26 Edycja dokumentu (Marcin Buczek)
28.04.2011 10:58 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
12.01.2007 08:11 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
12.01.2007 08:10 Dodano załącznik "Schemat organizacyjny"
(Roman Kusyk)
27.12.2006 11:47 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
27.12.2006 11:42 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
10.12.2004 20:53 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
10.12.2004 20:41 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
30.06.2004 08:24 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
30.03.2004 08:58 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
03.11.2003 10:06 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
11.09.2003 16:17 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
09.09.2003 16:38 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
09.09.2003 10:40 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
09.09.2003 10:36 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
09.09.2003 09:02 Edycja dokumentu (Roman Kusyk)
01.09.2003 13:54 Utworzenie dokumentu (Roman Kusyk)