Załatwianie spraw

  Archiwum Państwowe w Katowicach przyjmuje sprawy kierowane osobiście, pisemnie pocztą tradycyjną, a także za pomocą faksu i poczty elektronicznej. Zgodnie z obowiązującą Archiwa Państwowe Instrukcją Kancelaryjną (stanowiącą załącznik nr 1 do Rozporządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 8 grudnia 1998 roku) każde pismo jest dekretowane przez Dyrektora Archiwum, bądź osobę przez niego upoważnioną i poprzez nadanie znaku sprawy, rejestrowane w sekretariacie Archiwum. Następnie pismo trafia do kierownika komórki organizacyjnej, której zakres kompetencji odpowiada przedstawionej w piśmie sprawie. Kierownicy kierują pismo do poszczególnych pracowników merytorycznych. Pracownicy załatwiają sprawę zgodnie z dyspozycjami przełożonych, przygotowują projekt odpowiedzi i po zaaprobowaniu jej przez przełożonego przekazują do sekretariatu Archiwum. Sekretariat przedkłada pismo do podpisu Dyrektorowi Archiwum lub osobie przez niego upoważnionej, sprawdza pod względem formalnym i wysyła pod wskazany adres. Kierownicy oddziałów Archiwum podpisują pisma w zakresie posiadanych upoważnień.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. "Kodeks Postępowania Administracyjnego" (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi.
  2. adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby.
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne przesłanie.

Regulaminy oraz cenniki dostępne na stronie: www.katowice.ap.gov.pl (Wirtualne biuro)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Korba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2003 14:16