Dokumentacja osobowo-płacowa zlikwidowanych zakładów pracy
1. Czas przechowywania akt pracowniczych
Dokumentacja pracownicza jest dokumentacją przechowywaną czasowo. Po okresie przydatności zostaje ona wybrakowana - zniszczona. Akta osobowe (umowy o pracę, świadectwa pracy, kwestionariusze osobowe itp.) przechowywane są 50 lat. Natomiast akta płacowe (listy płac, karty zarobkowe i zasiłkowe) przechowywano 12 lat od wytworzenia, od 1991 r. - 20 lat, a od 2002 r. 50 lat od momentu rozwiązania umowy o pracę.

2. Likwidacja zakładu pracy
Po likwidacji zakładu pracy syndyk lub likwidator ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację zlikwidowanego zakładu. Akta mogą by przekazane odpłatnie Archiwum Państwowemu, Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, firmie przechowalniczej lub Krajowej Radzie Spółdzielczej, jeżeli likwidowana jednostka była spółdzielnią lub organizacją spółdzielczą. W przypadku utworzenia na bazie zlikwidowanej jednostki nowego zakładu pracy, dokumentację zakładu zlikwidowanego przejmuje utworzona jednostka.

3. Akta pracownicze w archiwach państwowych
Zgodnie z prawem archiwa państwowe dopiero od kwietnia 2003 r. mogą gromadzić (odpłatnie) dokumentację osobowo-płacową likwidowanych zakładów pracy. Przechowanie odbywa się na zasadach wolnego rynku i konkurencji z innymi przechowawcami, a to znaczy, że do archiwów państwowych trafią akta tylko części likwidowanych przedsiębiorstw.
Jednocześnie, chcąc ułatwić zainteresowanym odszukanie swojej dokumentacji osobowo-płacowej, archiwa państwowe gromadzą informacje o miejscach przechowywania akt pracowniczych po zlikwidowanych jednostkach działających na terenie swojej działalności. W przypadku Archiwum Państwowego w Kaliszu jest to byłe województwo kaliskie. Ponieważ jednak likwidatorzy nie mają obowiązku informować archiwa państwowe o miejscu, w którym zdeponowali dokumentację, informacje te są niepełne.

4. Jak odszukać dokumentację osobowo-płacową?
Archiwum w Kaliszu przechowuje akta pracownicze po kilkunastu jednostkach. Osoby, które były zatrudnione w tych zakładach pracy mogą zwracać się do Archiwum o wydanie zaświadczeń lub kopii dokumentów. W pozostałych przypadkach Archiwum może udzielić informacji (o ile taką posiada) o miejscu przechowywania akt oraz ewentualnych drogach poszukiwania. W przypadku gdy zakład pracy był filią podległą centrali w Poznaniu czy Wrocławiu, informacji należy szukać w miejscu funkcjonowania zakładu macierzystego. Najlepiej skontaktować się z właściwym archiwum państwowym (adresy na http://www.archiwa.gov.pl/ ). Adres likwidatora można uzyskać we właściwym dla zlikwidowanego zakładu pracy Sądzie Gospodarczym.

Dane o miejscach przechowywania akt pracowniczych po zakładach z całej Polski można znaleźć w internecie na stronach archiwów państwowych (http://ewidencja.apdop.gov.pl) oraz na stronach ZUS-u  (http://www.zus.pl/ )

Zgromadzone w Archiwum dokumenty są dostępne przez ustawowo określony czas tylko osobom i instytucjom do tego uprawnionym.

Byłym pracownikom wydajemy odpisy i kopie z dokumentacji, niezbędne do celów emerytalno-rentowych (cennik i tabela opłat w załączeniu poniżej)

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokumentacja osobowo-płacowa zlikwidowanych zakładów pracy
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Waliś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2004 17:26