Kwerendy

Kwerenda (łac. quaerenda "rzeczy poszukiwane"): poszukiwanie zwłaszcza informacji, materiałów w aktach, archiwach, bibliotekach.

Archiwum przeprowadza kwerendy (poszukiwania) dla instytucji i osób prywatnych: bezpłatnie (np. w sprawach socjalnych, odszkodowawczych) lub płatnie według cennika. Kwerendy przeprowadzane są na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony osobiście, listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub ustnie do protokołu. Protokół taki powinien zostać podpisany przez składajacego podanie oraz pracownika Archiwum przyjmującego to podanie. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, a także powinno zawierać dane w ustalonym formacie - zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Kodeks postępowania administracyjnego nie dopuszcza wnoszenia podania telefonicznie. Na żądanie wnoszącego organ administracji potwierdza wniesienie podania.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej:

- wskazanie osoby wnoszącej podanie (imię i nazwisko),

- adres osoby wnoszącej podanie,

- treść żądania,

- podpis osoby wnoszącej podanie,

- ewentualnie inne elementy wymagane przez przepisy szczególne.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poszukiwania oraz za  wykonanie kopii, odpisów lub wypisów - równorzędnych w obrocie prawnym z zaświadczeniami, pobierana jest należność zgodnie z cennikiem usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Kaliszu.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego zaświadczenia (uwierzytelnione kopie, odpisy i wypisy z materiałów archiwalnych) wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o nie, jeżeli:

- przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego,

- osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.

Z tytułu uwierzytelnienie wykonanych kopii, odpisów lub wypisów uiścić należy także stosowne opłaty skarbowe. Opłaty skarbowe uiszczane są zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 187, poz. 1330).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kwerendy
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Waliś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2004 16:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż