Załatwianie spraw

Szanowni Państwo,

W związku z likwidacją konta wpłat za kwerendy 03 1010 1140 0067 1213 9150 0000, prosimy o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 23 grudnia 2010 r.

Przelewy dokonane po 23 grudnia 2010 r. NBP będzie zwracał na konto wpłacającego. Archiwum Państwowe w Gdańsku nie będzie ponosić kosztów operacji bankowych związanych ze zwrotem przelewu na konto wpłacającego.Archiwum Państwowe w Gdańsku przyjmuje sprawy kierowane osobiście przez klientów, za pośrednictwem  poczty,  faksu (058) 301-83-66 oraz poczty elektronicznej  ( apgda@gdansk.ap.gov.pl ).
Prowadzi również informację
 naukową w sprawie udostępniania zbiorów oraz Informację o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw i instytucji.
Zgodnie z obowiązującą Archiwa Państwowe Instrukcją Kancelaryjną (wprowadzoną Rozporządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 8 grudnia 1998 roku) każde pismo jest dekretowane przez Dyrektora Archiwum, bądź osobę przez niego upoważnioną i poprzez nadanie znaku sprawy, rejestrowane w sekretariacie Archiwum. Następnie pismo trafia do kierownika komórki oddziału, którego zakres kompetencji odpowiada przedstawionej w piśmie sprawie. Kierownicy kierują pismo do poszczególnych pracowników merytorycznych. Pracownicy załatwiają sprawę zgodnie z dyspozycjami przełożonych, przygotowują projekt odpowiedzi i po zaaprobowaniu jej przez przełożonego przekazują do sekretariatu Archiwum. Sekretariat przedkłada pismo do podpisu Dyrektorowi Archiwum lub osobie przez niego upoważnionej, sprawdza pod względem formalnym i wysyła pod wskazany adres.


Archiwum Państwowe w Gdańsku informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,

- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Flis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2003 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż