Struktura organizacyjna

 Oddziały Archiwum Państwowego w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku zatrudnia obecnie łącznie 47 pracowników. Struktura wewnętrzna składa się z 5 oddziałów, działu administracyjno - finansowego, kolegium, komisji metodycznej, komisji archiwalnej oceny dokumentacji, zespołu ds. zakupu materiałów archiwalnych. Cztery oddziały funkcjonują wewnętrznie w centrali Archiwum w Gdańsku. Archiwum posiada również jeden oddział zamiejscowy w Gdyni:

 Oddział I - Opracowania materiałów archiwalnych do 1945 r. zajmuje się opracowaniem i przechowywaniem akt pochodzących z okresu od XII wieku do 1945 roku. Oddział I prowadzi również poszukiwania genealogiczne na podstawie ksiąg i akt metrykalnych z kościołów, napoleońskich i pruskich urzędów stanu cywilnego dla osób zainteresowanych korzeniami własnych rodów.
Kontakt - tel: (058)301-74-63; (058)301-74-64; e-mail: apgda@gdansk.ap.gov.pl

 Oddział II - Opracowania materiałów archiwalnych po 1945 r. zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem i przechowywaniem materiałów archiwalnych powstałych w okresie 1945-2001. Kontakt - tel: (058)301-74-63; (058)301-74-64; e-mail: apgda@gdansk.ap.gov.pl

 Oddział III - Ewidencji, informacji,udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych - do zakresu działania Oddziału III należy udostępnianie zgromadzonych archiwaliów w pracowni naukowej oraz centralny rejestr zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Oddział prowadzi rejestr archiwaliów wypożyczanych uprawnionym jednostkom organizacyjnym (sądom, prokuraturom, Instytutowi Pamięci Narodowej) oraz kieruje mikrofilmowaniem zabezpieczającym zasobu. W strukturze Oddziału usytuowana jest specjalistyczna biblioteka naukowa obejmująca wydawnictwa z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa, nauk pomocniczych historii, publikacji źródłowych, historii Gdańska, Elbląga, Pomorza i Polski. Ponadto Oddział nadzoruje działanie systemu informatycznego Archiwum Państwowego w Gdańsku.
Kontakt - tel: (058)301-74-63; (058)301-74-64; e-mail: apgda@gdansk.ap.gov.pl

 Oddział IV - Nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, zajmuje się nadzorem nad archiwami zakładowymi instytucji, które wytwarzają materiały archiwalne i w przyszłości przekażą je do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Oddział spełnia ważne zadanie w określeniu i zachowaniu właściwych materiałów archiwalnych, które będą podstawą badań naukowych dla historyków. Oddział prowadzi rejestr nadzorowanych archiwów zakładowych, przygotowuje również akty administracyjne dotyczące objęcia nadzorem poszczególnych archiwów zakładowych. Oddział IV przeprowadza kontrole archiwów zakładowych i przygotowuje zalecenia pokontrolne oraz nadzoruje ich wykonanie. Z Oddziałem współpracuje Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji, która ocenia wpływające wnioski dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej i wydaje zezwolenia na jej wybrakowanie.
Kontakt - tel: (058)301-74-63; (058)301-74-64; e-mail: apgda@gdansk.ap.gov.pl

  Oddział V -Konserwacji prowadzi prace związane z konserwacją dokumentów, akt, książek, fotografii i map oraz doradztwo i nadzór dla archiwów zakładowych w sprawach konserwatorskich. Pracownia prowadzi zabiegi konserwatorskie i introligatorskie dla Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz odpłatnie dla innych instytucji, firm i osób prywatnych. Pracownia konserwatorska wyposażona jest w komorę próżniową do dezynfekcji akt gazem rotanox. Archiwum przeprowadza w niej dezynfekcję akt własnych jak i odkażanie zagrzybionych akt na zlecenia instytucji zewnętrznych. Pracownia wyposażona jest również w linię technologiczną do masowego odkwaszania papieru.
Kontakt - (058)623-72-80
e-mail: apgdynia@gdansk.ap.gov.pl

 Oddział AP w Gdyni przechowuje akta z okresu od XVII wieku do 2001 roku. Pochodzą one z terenu działania oddziału i zostały wytworzone przez sądy pruskie, miasto Gdynię, organy administracji państwowej oraz partie polityczne. Prowadzi również działania zwiazane z nadzorem nad narastającym zasobem archiwalnym.
Kontakt - tel: (058)623-72-80; e-mail: apgdynia@gdansk.ap.gov.pl

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Flis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2003 11:52